LOGO VNBET
LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA

QUYỂN 164

LUẬN VỀ DUYÊN (Phần 3)

 
4. Có lúc không tu Tịnh của Tĩnh lự  thứ nhất cũng không phải là Vô lậu, đó là đã đạt được không phải là Tĩnh lự  thứ nhất, Thế tục trí-Vô lậu trí hiện rõ ở trước mắt; hoặc là chưa đạt được không phải là Tĩnh lự  thứ nhất, Thế tục trí-Vô lậu trí lúc ấy hiện rõ ở trước mắt, mà không tu Tịnh của Tĩnh lự  thứ nhất và Vô lậu; hoặc là tất cả tâm nhiễm ô-tâm vô ký hiện rõ ở trước mắt; hoặc là trú trong Định Vô tưởng-Định Diệt tận, sinh ở cõi trời Vô tưởng.
Đã đạt được không phải là Tĩnh lự  thứ nhất, Thế tục trí hiện rõ ở trước mắt: Trong này, địa khác dùng tên gọi của Trí mà nói, tức là từ cõi Dục-Định Vị chí trừ ra Tĩnh lự  thứ nhất, cho đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là lúc công đức thế tục đã từng đạt được của các địa này hiện rõ ở trước mắt, thế lực ấy hãy còn không sánh bằng từ sát-na thứ hai, huống là có thể tu công đức vị lai nào khác? Lại không phải là Tĩnh lự  thứ nhất, cho nên đối với Tịnh-Vô lậu của Tĩnh lự  thứ nhất đều không có nghĩa của tu.
Đã đạt được không phải là Tĩnh lự  thứ nhất, Vô lậu trí hiện rõ ở trước mắt: Trong này, địa khác cũng dùng tên gọi của Trí mà nói, tức là từ Định Vị chí trừ ra Tĩnh lự  thứ nhất, cho đến Vô sở hữu xứ. Đó là lúc công đức vô lậu đã từng đạt được của các địa này hiện rõ ở trước mắt, thế lực ấy hãy còn không sánh bằng từ sát-na thứ hai, huống là có thể tu công đức vị lai nào khác? Lại không phải là Tĩnh lự  thứ nhất, cho nên đối với Tịnh-Vô lậu của Tĩnh lự  thứ nhất đều không có nghĩa của tu.
Hoặc là chưa đạt được không phải là Tĩnh lự  thứ nhất, Thế tục trí hiện rõ ở trước mắt, mà không tu Tịnh của Tĩnh lự  thứ nhất và Vô lậu: Trong này, địa khác cũng dùng tên gọi của Trí mà nói, tức là từ cõi Dục- Định Vị chí trừ ra Tĩnh lự  thứ nhất, cho đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ.

* Trang 230 *
device

Đó là lúc dị sinh khởi lên quán Bất tịnh, Trì tức niệm, Niệm trú, ba nghĩa quán, và những Tuệ do Văn-Tư mà thành của cõi Dục chưa từng đạt được, hiện rõ ở trước mắt. Dị sinh lìa nhiễm của cõi Dục, lúc ấy là các đạo gia hạnh, chín đạo vô gián, tám đạo giải thoát.
Ngay lúc dị sinh chưa lìa nhiễm cõi Dục, dựa vào Định Vị chí khởi lên ba Vô lượng, hai Giải thoát đầu, bốn Thắng xứ trước, quán Bất tịnh, Trì tức niệm, Niệm trú, ba nghĩa quán, Noãn-Đảnh-Nhẫn-Thế đệ nhất pháp.
Lúc đã lìa nhiễm cõi Dục, dựa vào Định Vị chí khởi lên Noãn- Đảnh-Nhẫn-Thế đệ nhất pháp.
Dựa vào Tĩnh lự  trung gian, lúc khởi lên Noãn-Đảnh-Nhẫn-Thế đệ nhất pháp.
Ngay lúc dị sinh dựa vào Cận phần Tĩnh lự  thứ hai, làm gia hạnh lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ nhất, lúc ấy là đạo gia hạnh, chín đạo vô gián, chín đạo giải thoát.
Ngay lúc dị sinh dựa vào Tĩnh lự  thứ hai, dẫn dắt phát khởi năm thần thông, các đạo gia hạnh, năm đạo vô gián, ba đạo giải thoát; khởi lên bốn Vô lượng, hai Giải thoát đầu, bốn Thắng xứ trước, quán Bất tịnh, Niệm trú, ba nghĩa quán, Noãn-Đảnh-Nhẫn-Thế đệ nhất pháp. Có người nói: Lúc ấy cũng khởi lên Trì tức niệm.
Ngay lúc dị sinh lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ hai, lúc ấy tất cả là đạo gia hạnh-vô gián-giải thoát.
Ngay lúc dị sinh dựa vào Tĩnh lự  thứ ba, dẫn dắt phát khởi năm thần thông, các đạo gia hạnh, năm đạo vô gián, ba đạo giải thoát; khởi lên ba Vô lượng, quán Bất tịnh, Niệm trú, ba nghĩa quán, Noãn-Đảnh- Nhẫn-Thế đệ nhất pháp. Có người nói: Lúc ấy cũng khởi lên Trì tức niệm.
Ngay lúc dị sinh lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, lúc ấy tất cả là đạo gia hạnh-vô gián-giải thoát.
Ngay lúc dị sinh dựa vào Tĩnh lự  thứ tư, dẫn dắt phát khởi năm thần thông, các đạo gia hạnh, năm đạo vô gián, ba đạo giải thoát; khởi lên ba Vô lượng, Tịnh giải thoát, bốn Thắng xứ sau, tám Biến xứ trước, quán Bất tịnh, Niệm trú, ba nghĩa quán, Noãn-Đảnh-Nhẫn-Thế đệ nhất pháp.
Ngay lúc dị sinh lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ tư, lúc ấy tất cả là đạo gia hạnh-vô gián-giải thoát.
Ngay lúc dị sinh khởi lên Giải thoát-Biến xứ và Niệm trú của Không vô biên xứ.

* Trang 231 *
device

Ngay lúc dị sinh lìa nhiễm của Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, lúc ấy tất cả là đạo gia hạnh-vô gián-giải thoát.
Ngay lúc dị sinh khởi lên Giải thoát-Niệm trú của Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ, và Biến xứ của Thức vô biên xứ.
Nếu các Thánh giả khởi lên quán Bất tịnh, Trì tức niệm, Niệm trú, ba nghĩa quán, và những Tuệ do Văn-Tư mà thành của cõi Dục chưa từng đạt được, hiện rõ ở trước mắt.
Ngay lúc Thánh giả dùng đạo thế tục lìa nhiễm của cõi Dục, nếu thế tục làm gia hạnh, thì lúc ấy là các đạo gia hạnh, chín đạo vô gián, tám đạo giải thoát; dùng đạo vô lậu lìa nhiễm của cõi Dục, nếu thế tục làm gia hạnh, thì lúc ấy là đạo gia hạnh.
Chưa lìa nhiễm cõi Dục, Tín thắng giải luyện căn làm Kiến chí, nếu thế tục làm gia hạnh, thì lúc ấy là đạo gia hạnh.
Ngay lúc Thánh giả chưa lìa nhiễm cõi Dục, dựa vào Định Vị chí khởi lên ba Vô lượng, hai Giải thoát đầu, bốn Thắng xứ trước, quán Bất tịnh, Trì tức niệm, Niệm trú thế tục, ba nghĩa quán, bảy Xứ thiện; lúc khởi tâm Vi Vi tiến vào Định Diệt tận.
Những lúc như vậy, khởi lên chưa từng đạt được không phải là Tĩnh lự  thứ nhất, Thế tục trí hiện rõ ở trước mắt, mà không tu Tịnh của Tĩnh lự  thứ nhất và Vô lậu.
Hoặc là chưa đạt được không phải là Tĩnh lự  thứ nhất, Vô lậu trí hiện rõ ở trước mắt, mà không tu Tịnh của Tĩnh lự  thứ nhất và Vô lậu: Trong này, địa khác cũng dùng tên gọi của Trí mà nói, đó là chưa lìa nhiễm cõi Dục tiến vào Chánh tánh ly sinh, Hiện quán về bốn Đế đều trong bốn tâm.
Đã lìa nhiễm cõi Dục, dựa vào Định Vị chí tiến vào Chánh tánh ly sinh, Hiện quán về Khổ-Tập-Diệt đều trong bốn tâm, Hiện quán về Đạo trong ba tâm. Dùng đạo vô lậu lìa nhiễm của cõi Dục, nếu vô lậu làm gia hạnh, thì lúc ấy tất cả là đạo gia hạnh-vô gián-giải thoát.
Chưa lìa nhiễm cõi Dục, Tín thắng giải luyện căn làm Kiến chí, nếu vô lậu làm gia hạnh, thì lúc ấy là đạo gia hạnh-vô gián-giải thoát. Lúc chưa lìa nhiễm cõi Dục, khởi lên Niệm trú vô lậu. Những lúc như vậy, khởi lên chưa từng đạt được không phải là Tĩnh lự  thứ nhất, Vô lậu trí hiện rõ ở trước mắt, mà không tu Tịnh của Tĩnh lự  thứ nhất và Vô lậu.
Hoặc là tất cả tâm nhiễm ô hiện rõ ở trước mắt, đó là tâm tương ưng với phiền não-tùy phiền não của ba cõi. Bởi vì Thể tánh ấy thuận

* Trang 232 *
device

phần lui sụt, tương ưng với nặng nề giải đãi; phải là Thể tánh thuận phần thắng tiến, tương ưng với nhẹ nhàng tinh tiến thì mới có thể tu được.
Tất cả tâm vô ký hiện rõ ở trước mắt, đó là tâm vô phú vô ký của ba cõi. Bởi vì tánh của tâm ấy không cứng rắn-không tồn tại-không chân thật, yếu kém như hạt giống hư hoại; phải là tánh cứng rắn-tồn tại-chân thật, mạnh mẽ thì mới có thể tu được.
Hoặc là trú trong Định Vô tưởng-Định Diệt tận, bởi vì hai Định ấy không có tâm, cần phải dựa vào có tâm thì mới có thể tu được.
Sinh ở cõi trời Vô tưởng, có người nói: Ở cõi trời ấy không còn Chúng đồng phần thì tâm thiện không khởi lên. Có người nói: Ở cõi trời ấy, tâm thiện tuy khởi lên mà không phải là sở y của tu, cho nên không có nghĩa của tu.
Trong này chỉ nói đến người sinh vào địa của Tu mà không Tu, nhưng sinh vào nơi khác cũng có lúc không Tu, bởi vì dễ dàng biết được cho nên không nói.
Như nói về Tĩnh lự  thứ nhất, Tĩnh lự  thứ hai-thứ ba nói cũng như vậy. Bởi vì các địa này vào lúc lìa nhiễm của địa dưới, cuối cùng là đạo giải thoát, đều có lúc tiến vào địa Căn bản, có lúc không tiến vào.
Hỏi: Nếu tu Tịnh của Tĩnh lự  thứ tư, thì lúc ấy cũng tu Vô lậu chăng? Giả sử tu Vô lậu của Tĩnh lự  thứ tư, thì lúc ấy cũng tu Tịnh chăng?
Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt:
1. Có lúc tu Tịnh của Tĩnh lự  thứ tư mà không phải là Vô lậu: Đó là đã đạt được Tịnh của Tĩnh lự  thứ tư hiện rõ ở trước mắt; hoặc là chưa đạt được Tịnh của Tĩnh lự  thứ tư hiện rõ ở trước mắt, mà không tu Vô lậu.
Đã đạt được Tịnh của Tĩnh lự  thứ tư hiện rõ ở trước mắt: Đó là dị sinh và Thánh giả, hoặc là Học cho đến hoặc là Như Lai, bởi vì trú trong pháp lạc hiện tại…, lúc khởi lên Tĩnh lự  thứ tư thuộc thế tục đã từng đạt được hiện rõ ở trước mắt, thế lực ấy hãy còn không sánh bằng từ sát-na thứ hai, huống là có thể tu công đức vị lai nào khác? Nhưng bởi vì phần vị hiện rõ trước mắt tức là tu luyện tập, cho nên được gọi là tu Tịnh của Tĩnh lự  thứ tư.
Hoặc là chưa đạt được Tịnh của Tĩnh lự  thứ tư hiện rõ ở trước mắt, mà không tu Vô lậu: Đó là lúc dị sinh lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, cuối cùng là đạo giải thoát, và vì lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ tư, nếu Tĩnh lự  thứ tư làm gia hạnh, thì lúc ấy là đạo gia hạnh.

* Trang 233 *
device

Ngay lúc dị sinh dựa vào Tĩnh lự  thứ tư, dẫn dắt phát khởi năm thần thông, các đạo gia hạnh, năm đạo vô gián, ba đạo giải thoát; lúc khởi lên ba Vô lượng, Tịnh giải thoát, bốn Thắng xứ sau, tám Biến xứ trước, quán Bất tịnh, Niệm trú, ba nghĩa quán, Noãn-Đảnh-Nhẫn-Thế đệ nhất pháp.
Những lúc như vậy, khởi lên chưa từng đạt được Tịnh của Tĩnh lự  thứ tư hiện rõ ở trước mắt, mà không tu Vô lậu.
2. Có lúc tu Vô lậu của Tĩnh lự  thứ tư mà không phải là Tịnh: Đó là đã đạt được Vô lậu của Tĩnh lự  thứ tư hiện rõ ở trước mắt; hoặc là chưa đạt được Vô lậu của Tĩnh lự  thứ tư hiện rõ ở trước mắt, mà không tu Tịnh; hoặc là chưa đạt được không phải là Tĩnh lự  thứ tư thuộc Thế tục trí, và chưa đạt được không phải là Tĩnh lự  thứ tư thuộc Vô lậu trí, lúc ấy hiện rõ ở trước mắt, mà tu Vô lậu của Tĩnh lự  thứ tư chứ không phải là Tịnh.
Đã đạt được Vô lậu của Tĩnh lự  thứ tư hiện rõ ở trước mắt: Đó là các Thánh giả, hoặc là Học cho đến hoặc là Như Lai, bởi vì trú trong pháp lạc hiện tại…, lúc khởi lên Vô lậu của Tĩnh lự  thứ tư đã từng đạt được hiện rõ ở trước mắt, thế lực ấy hãy còn không sánh bằng từ sát-na thứ hai, huống là có thể tu công đức vị lai nào khác? Nhưng bởi vì phần vị hiện rõ trước mắt tức là tu luyện tập, cho nên được gọi là tu Vô lậu của Tĩnh lự  thứ tư.
Hoặc là chưa đạt được Vô lậu của Tĩnh lự  thứ tư hiện rõ ở trước mắt, mà không tu Tịnh: Đó là dựa vào Tĩnh lự  thứ tư mà tiến vào Chánh tánh ly sinh, Hiện quán về Khổ-Tập-Diệt đều trong ba tâm, Hiện quán về Đạo trong bốn tâm.
Thánh giả dựa vào Tĩnh lự  thứ tư, lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ tư cho đến Vô sở hữu xứ, lúc ấy là tất cả đạo vô gián-giải thoát. Lúc lìa nhiễm của Phi tưởng phi phi tưởng xứ, là chín đạo vô gián-tám đạo giải thoát.
Dựa vào Tĩnh lự  thứ tư, Tín thắng giải luyện căn làm Kiến chí, lúc ấy là đạo vô gián-đạo giải thoát. A-la-hán Thời giải thoát luyện căn làm Bất động, lúc ấy là chín đạo vô gián-tám đạo giải thoát.
Những lúc như vậy, khởi lên chưa từng đạt được Vô lậu của Tĩnh lự  thứ tư hiện rõ ở trước mắt, mà không tu Tịnh.
Hoặc là chưa đạt được không phải là Tĩnh lự  thứ tư thuộc Thế tục trí hiện rõ ở trước mắt, mà tu Vô lậu của Tĩnh lự  thứ tư chứ không phải là Tịnh: Trong này, địa khác dùng tên gọi của Trí mà nói, tức là từ Định Vị chí trừ ra Tĩnh lự  thứ tư, cho đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ.
Đó là lúc Thánh giả dựa vào Tĩnh lự  thứ hai để lìa nhiễm của Tĩnh

* Trang 234 *
device

lự  thứ tư, cho đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ, nếu thế tục làm gia hạnh, thì lúc ấy là đạo gia hạnh.
Dựa vào Định Vị chí, đã lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, Tín thắng giải luyện căn làm Kiến chí, Thời giải thoát luyện căn làm Bất động, nếu thế tục làm gia hạnh, thì lúc ấy là đạo gia hạnh.
Đã lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, Thánh giả dựa vào Định Vị chí, lúc khởi lên ba Vô lượng, hai Giải thoát đầu, bốn Thắng xứ trước, quán Bất tịnh, Trì tức niệm, Niệm trú thế tục, ba nghĩa quán, bảy Xứ thiện; lúc khởi lên Vô ngại giải, và lúc tăng trưởng Vô ngại giải thế tục; lúc khởi lên Không Không- Vô nguyện Vô nguyện-Vô tướng Vô tướng, và lúc tăng trưởng.
Ngay lúc Thánh giả dựa vào Tĩnh lự  thứ nhất để lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ tư, cho đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ, nếu thế tục làm gia hạnh, thì lúc ấy là đạo gia hạnh.
Dựa vào Tĩnh lự  thứ nhất đã lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, Tín thắng giải luyện căn làm Kiến chí, Thời giải thoát luyện căn làm Bất động, nếu thế tục làm gia hạnh, thì lúc ấy là đạo gia hạnh.
Lúc tâm tu xen tạp Tĩnh lự  thứ nhất-Tĩnh lự  trung gian, đã lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, Thánh giả dựa vào Tĩnh lự  thứ nhất dẫn dắt phát khởi năm thần thông, các đạo gia hạnh, năm đạo vô gián, hai đạo giải thoát, và lúc Tha tâm trí thông thế tục, lúc ấy là đạo giải thoát.
Ngay lúc ấy dựa vào Tĩnh lự  thứ nhất, khởi lên bốn Vô lượng, hai Giải thoát đầu, bốn Thắng xứ trước, quán Bất tịnh, Niệm trú thế tục, ba nghĩa quán, bảy Xứ thiện. Có người nói: Cũng khởi lên Trì tức niệm.
Lúc khởi lên Vô ngại giải, và lúc tăng trưởng Vô ngại giải thế tục; lúc khởi lên Không Không- Vô nguyện Vô nguyện-Vô tướng Vô tướng, và lúc tăng trưởng.
Ngay lúc Thánh giả dựa vào Tĩnh lự  trung gian để lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ tư cho đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ, nếu thế tục làm gia hạnh, thì lúc ấy là đạo gia hạnh.
Dựa vào Tĩnh lự  trung gian đã lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, Tín thắng giải luyện căn làm Kiến chí, Thời giải thoát luyện căn làm Bất động, nếu thế tục làm gia hạnh, thì lúc ấy là đạo gia hạnh.
Đã lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, Thánh giả dựa vào Tĩnh lự  trung gian, lúc khởi lên ba Vô lượng, hai Giải thoát đầu, bốn Thắng xứ trước, quán Bất tịnh, Trì tức niệm, Niệm trú thế tục, ba nghĩa quán, bảy Xứ thiện; lúc khởi lên Vô ngại giải, và lúc tăng trưởng Vô ngại giải thế tục; lúc khởi lên Không Không- Vô nguyện Vô nguyện-Vô tướng Vô tướng,

* Trang 235 *
device

và lúc tăng trưởng.
Như nói dựa vào Tĩnh lự  thứ nhất, như vậy dựa vào Tĩnh lự  thứ hai, Tĩnh lự  thứ ba nói cũng như vậy. Sai biệt là dựa vào Tĩnh lự  thứ ba trừ ra Hỷ vô lượng, hai Giải thoát đầu, bốn Thắng xứ trước, còn lại đều nói như trước.
Ngay lúc Thánh giả dùng đạo thế tục để lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ tư, nếu ngay lúc ấy dùng Cận phần Không vô biên xứ làm gia hạnh, thì tất cả là đạo gia hạnh-vô gián-giải thoát.
Ngay lúc ấy dùng đạo thế tục lìa nhiễm của Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, nếu thế tục làm gia hạnh, thì lúc ấy tất cả là đạo gia hạnh-vô gián-giải thoát.
Ngay lúc ấy dựa vào Định Vô sắc, dùng đạo vô lậu lìa nhiễm của bốn Vô sắc, nếu thế tục làm gia hạnh, thì lúc ấy là đạo gia hạnh.
Dựa vào Định Vô sắc, A-la-hán Thời giải thoát luyện căn làm Bất động, nếu thế tục làm gia hạnh, thì lúc ấy là đạo gia hạnh.
Ngay lúc ấy Thánh giả khởi lên Vô sắc, Giải thoát thế tục và hai Biến xứ sau; ngay lúc ấy dựa vào Định Vô sắc, khởi lên Niệm trú thế tục, hai Vô ngại giải, và lúc tăng trưởng hai Vô ngại giải thế tục; lúc khởi lên Không Không- Vô nguyện Vô nguyện-Vô tướng Vô tướng, và lúc tăng trưởng; lúc khởi tâm tiến vào Định Diệt tận-Tưởng vi tế.
Những lúc như vậy, khởi lên chưa từng đạt được không phải là Tĩnh lự  thứ tư, Thế tục trí hiện rõ ở trước mắt, mà tu Vô lậu của Tĩnh lự  thứ tư chứ không phải là Tịnh.
Và chưa đạt được không phải là Tĩnh lự  thứ tư, Vô lậu trí hiện rõ ở trước mắt, mà tu Vô lậu của Tĩnh lự  thứ tư chứ không phải là Tịnh: Trong này, địa khác dùng tên gọi của Trí mà nói, tức là từ Định Vị chí trừ ra Tĩnh lự  thứ tư, cho đến Vô sở hữu xứ.
Đó là dựa vào Định Vị chí lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ tư, cho đến Vô sở hữu xứ, nếu vô lậu làm gia hạnh, thì lúc ấy là tất cả đạo gia hạnh-vô gián-giải thoát. Lìa nhiễm của Phi tưởng phi phi tưởng xứ, nếu vô lậu làm gia hạnh, thì lúc ấy là đạo gia hạnh, chín đạo vô gián, tám đạo giải thoát.
Dựa vào Định Vị chí đã lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, Tín thắng giải luyện căn làm Kiến chí, nếu vô lậu làm gia hạnh, thì lúc ấy là đạo gia hạnh-vô gián-giải thoát. A-la-hán Thời giải thoát luyện căn làm Bất động, nếu vô lậu làm gia hạnh, thì lúc ấy là đạo gia hạnh, chín đạo vô gián, tám đạo giải thoát.
Ngay lúc Thánh giả đã lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, dựa vào Định

* Trang 236 *
device

Vị chí khởi lên Niệm trú vô lậu, tăng trưởng Vô ngại giải vô lậu.
Ngay lúc Thánh giả dựa vào Tĩnh lự  thứ nhất lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ tư, cho đến Vô sở hữu xứ, nếu vô lậu làm gia hạnh, thì lúc ấy là tất cả đạo gia hạnh-vô gián-giải thoát. Lìa nhiễm của Phi tưởng phi phi tưởng xứ, nếu vô lậu làm gia hạnh, thì lúc ấy là đạo gia hạnh, chín đạo vô gián, tám đạo giải thoát.
Dựa vào Tĩnh lự  thứ nhất đã lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, Tín thắng giải luyện căn làm Kiến chí, nếu vô lậu làm gia hạnh, thì lúc ấy là đạo gia hạnh-vô gián-giải thoát. A-la-hán Thời giải thoát luyện căn làm Bất động, nếu vô lậu làm gia hạnh, thì lúc ấy là đạo gia hạnh, chín đạo vô gián, tám đạo giải thoát.
Lúc tâm đầu và sau tu xen tạp Tĩnh lự  thứ nhất; ngay lúc Thánh giả đã lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, dựa vào Tĩnh lự  thứ nhất khởi lên Tha tâm trí thông vô lậu, Niệm trú vô lậu, và lúc tăng trưởng Vô ngại giải vô lậu.
Tĩnh lự  Trung gian nói như Định Vị chí, Tĩnh lự  thứ hai-thứ ba nói như Tĩnh lự  thứ nhất.
Ngay lúc Thánh giả dựa vào Không vô biên xứ, lìa nhiễm của Không vô biên xứ cho đến Vô sở hữu xứ, nếu vô lậu làm gia hạnh, thì lúc ấy tất cả là đạo gia hạnh-vô gián-giải thoát. Lìa nhiễm của Phi tưởng phi phi tưởng xứ, nếu vô lậu làm gia hạnh, thì lúc ấy là đạo gia hạnh, chín đạo vô gián, tám đạo giải thoát.
Dựa vào Không vô biên xứ, A-la-hán Thời giải thoát luyện căn làm Bất động, nếu vô lậu làm gia hạnh, thì lúc ấy là đạo gia hạnh, chín đạo vô gián, tám đạo giải thoát.
Lúc khởi lên Giải thoát vô lậu của Không vô biên xứ; lúc dựa vào Không vô biên xứ, khởi lên Niệm trú vô lậu, và lúc tăng trưởng hai Vô ngại giải vô lậu.
Như nói dựa vào Không vô biên xứ, như vậy dựa vào Thức vô biên xứ, dựa vào Vô sở hữu xứ cũng như vậy, sai biệt là lìa nhiễm của địa trên.
Những lúc như vậy, khởi lên chưa từng đạt được không phải là Tĩnh lự  thứ tư, Vô lậu trí hiện rõ ở trước mắt, mà tu Vô lậu của Tĩnh lự  thứ tư chứ không phải là Tịnh. 
3. Có lúc tu Tịnh của Tĩnh lự  thứ tư cũng là Vô lậu, đó là chưa đạt được Tịnh của Tĩnh lự  thứ tư hiện rõ ở trước mắt, mà tu Vô lậu; hoặc là chưa đạt được Vô lậu của Tĩnh lự  thứ tư hiện rõ ở trước mắt mà tu Tịnh; hoặc là chưa đạt được không phải là Tĩnh lự  thứ tư, Vô lậu trí hiện rõ ở

* Trang 237 *
device

trước mắt, mà tu Tịnh của Tĩnh lự  thứ tư và Vô lậu.
Chưa đạt được Tịnh của Tĩnh lự  thứ tư hiện rõ ở trước mắt mà tu Vô lậu: Đó là lúc Thánh giả dùng đạo thế tục lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, cuối cùng là đạo giải thoát.
Ngay lúc ấy dựa vào Tĩnh lự  thứ tư để lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ tư,  cho đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ, nếu thế tục làm gia hạnh, thì lúc ấy là đạo gia hạnh.
Dựa vào Tĩnh lự  thứ tư, Tín thắng giải luyện căn làm Kiến chí, Thời giải thoát luyện căn làm Bất động, nếu thế tục làm gia hạnh, thì lúc ấy là đạo gia hạnh.
Lúc tâm tu xen tạp Tĩnh lự  thứ tư-Tĩnh lự  trung gian, ngay lúc Thánh giả dựa vào Tĩnh lự  thứ tư dẫn dắt phát khởi năm thần thông, các đạo gia hạnh, năm đạo vô gián, hai đạo giải thoát, và Tha tâm trí thông thế tục, lúc ấy là đạo giải thoát.
Ngay lúc Thánh giả dựa vào Tĩnh lự  thứ tư, khởi lên ba Vô lượng, Tịnh giải thoát, bốn Thắng xứ sau, tám Biến xứ trước, quán Bất tịnh, Niệm trú thế tục, ba nghĩa quán, bảy Xứ thiện.
Dựa vào Tĩnh lự  thứ tư, lúc khởi lên Vô ngại giải, và lúc tăng trưởng Vô ngại giải thế tục; lúc khởi lên Nguyện trí-Vô tranh-Định Biên tế, và lúc tăng trưởng; dựa vào Tĩnh lự  thứ tư, lúc khởi lên Không Không-Vô nguyện Vô nguyện-Vô tướng Vô tướng, và lúc tăng trưởng.
Những lúc như vậy, khởi lên chưa từng đạt được Tịnh của Tĩnh lự  thứ tư hiện rõ ở trước mắt mà tu Vô lậu.
Hoặc là chưa đạt được Vô lậu của Tĩnh lự  thứ tư hiện rõ ở trước mắt mà tu Tịnh: Đó là dựa vào Tĩnh lự  thứ tư tiến vào Chánh tánh ly sinh, Hiện quán về Khổ-Tập-Diệt đều trong một tâm.
Dựa vào Tĩnh lự  thứ tư để lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ tư, cho đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ, nếu vô lậu làm gia hạnh, thì lúc ấy là đạo gia hạnh.
Dựa vào Tĩnh lự  thứ tư đạt được quả A-la-hán, lúc ấy Tận trí bắt đầu khởi lên.
Dựa vào Tĩnh lự  thứ tư, Tín thắng giải luyện căn làm Kiến chí, nếu vô lậu làm gia hạnh, thì lúc ấy là đạo gia hạnh. A-la-hán Thời giải thoát luyện căn làm Bất động, nếu vô lậu làm gia hạnh, thì lúc ấy là đạo gia hạnh và cuối cùng là đạo giải thoát.
Lúc tâm đầu và sau tu xen tạp Tĩnh lự  thứ tư; lúc dựa vào Tĩnh lự  thứ tư khởi lên Tha tâm trí thông vô lậu, Niệm trú vô lậu, và lúc tăng trưởng Vô ngại giải vô lậu.

* Trang 238 *
device

Những lúc như vậy, khởi lên chưa từng đạt được Vô lậu của Tĩnh lự  thứ tư hiện rõ ở trước mắt mà tu Tịnh.
Hoặc là chưa đạt được không phải là Tĩnh lự  thứ tư, Vô lậu trí hiện rõ ở trước mắt, mà tu Tịnh của Tĩnh lự  thứ tư và Vô lậu: Trong này, địa khác dùng tên gọi của Trí mà nói, tức là từ Định Vị chí trừ ra Tĩnh lự  thứ tư, cho đến Vô sở hữu xứ.
Đó là dựa vào Định Vị chí cho đến Tĩnh lự  thứ ba, lúc lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, cuối cùng là đạo giải thoát.
Ngay lúc dựa vào địa ấy đạt được quả A-la-hán, Tận trí bắt đầu khởi lên, và lúc dựa vào địa ấy A-la-hán Thời giải thoát luyện căn làm Bất động, thì cuối cùng là đạo giải thoát.
Dựa vào Định Vô sắc lúc đạt được quả A-la-hán, Tận trí bắt đầu khởi lên. Ngay lúc dựa vào địa ấy, A-la-hán Thời giải thoát luyện căn làm Bất động, thì cuối cùng là đạo giải thoát.
Những lúc như vậy, khởi lên chưa từng đạt được không phải là Tĩnh lự  thứ tư, Vô lậu trí hiện rõ ở trước mắt, mà tu Tịnh của Tĩnh lự  thứ tư và Vô lậu.
4. Có lúc không tu Tịnh của Tĩnh lự  thứ tư cũng không phải là Vô lậu: Đó là đã đạt được không phải là Tĩnh lự  thứ tư, Thế tục trí-Vô lậu trí hiện rõ ở trước mắt; hoặc là chưa đạt được không phải là Tĩnh lự  thứ tư, Thế tục trí-Vô lậu trí lúc ấy hiện rõ ở trước mắt, mà không tu Tịnh của Tĩnh lự  thứ tư và Vô lậu; hoặc là tất cả tâm nhiễm ô-tâm vô ký hiện rõ ở trước mắt; hoặc là trú trong Định Vô tưởng-Định Diệt tận, sinh ở cõi trời Vô tưởng.
Đã đạt được không phải là Tĩnh lự  thứ tư, Thế tục trí hiện rõ ở trước mắt: Trong này, địa khác dùng tên gọi của Trí mà nói, tức là từ Định Vị chí trừ ra Tĩnh lự  thứ tư, cho đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là lúc công đức thế tục đã từng đạt được của các địa này hiện rõ ở trước mắt, thế lực ấy hãy còn không sánh bằng từ sát-na thứ hai, huống là có thể tu công đức vị lai nào khác? Lại không phải là Tĩnh lự  thứ tư, cho nên đối với Tịnh-Vô lậu của Tĩnh lự  thứ tư đều không có nghĩa của tu.
Đã đạt được không phải là Tĩnh lự  thứ tư, Vô lậu trí hiện rõ ở trước mắt: Trong này, địa khác cũng dùng tên gọi của Trí mà nói, tức là từ Định Vị chí trừ ra Tĩnh lự  thứ tư, cho đến Vô sở hữu xứ. Đó là lúc công đức vô lậu đã từng đạt được của các địa này hiện rõ ở trước mắt, thế lực ấy hãy còn không sánh bằng từ sát-na thứ hai, huống là có thể tu công đức vị lai nào khác? Lại không phải là Tĩnh lự  thứ tư, cho nên đối với Tịnh-Vô lậu của Tĩnh lự  thứ tư đều không có nghĩa của tu.

* Trang 239 *
device

Hoặc là chưa đạt được không phải là Tĩnh lự  thứ tư, Thế tục trí hiện rõ ở trước mắt, mà không tu Tịnh của Tĩnh lự  thứ tư và Vô lậu: Trong này, địa khác cũng dùng tên gọi của Trí mà nói, tức là từ cõi Dục trừ ra Tĩnh lự  thứ tư, cho đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ.
Đó là lúc dị sinh khởi lên quán Bất tịnh, Trì tức niệm, Niệm trú, ba nghĩa quán, và những Tuệ do Văn-Tư mà thành của cõi Dục chưa từng đạt được, hiện rõ ở trước mắt, thì lúc ấy dị sinh lìa nhiễm của cõi Dục, là tất cả đạo gia hạnh-vô gián-giải thoát.
Ngay lúc dị sinh dựa vào Định Vị chí khởi lên ba Vô lượng, hai Giải thoát đầu, bốn Thắng xứ trước, quán Bất tịnh, Trì tức niệm, Niệm trú, ba nghĩa quán, Noãn-Đảnh-Nhẫn-Thế đệ nhất pháp.
Ngay lúc dị sinh dựa vào Tĩnh lự  thứ nhất để lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ nhất, lúc ấy khởi lên đạo gia hạnh.
Dựa vào Tĩnh lự  thứ nhất, dẫn dắt phát khởi năm thần thông, các đạo gia hạnh, năm đạo vô gián, ba đạo giải thoát; khởi lên bốn Vô lượng, hai Giải thoát đầu, bốn Thắng xứ trước, quán Bất tịnh, Niệm trú, ba nghĩa quán, Noãn-Đảnh-Nhẫn-Thế đệ nhất pháp. Có người nói: Lúc ấy cũng khởi lên Trì tức niệm.
Ngay lúc dị sinh dựa vào Tĩnh lự  trung gian để lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ nhất, lúc ấy khởi lên đạo gia hạnh.
Dựa vào Tĩnh lự  trung gian, khởi lên ba Vô lượng, hai Giải thoát đầu, bốn Thắng xứ trước, quán Bất tịnh, Niệm trú, ba nghĩa quán, Noãn-Đảnh-Nhẫn-Thế đệ nhất pháp.
Như nói dựa vào Tĩnh lự  thứ nhất, như vậy dựa vào Tĩnh lự  thứ hai, Tĩnh lự  thứ ba nói cũng vậy. Sai biệt là lìa nhiễm của địa trên, và Tĩnh lự  thứ ba trừ ra Giải thoát-Biến xứ-Hỷ vô lượng.
Ngay lúc dị sinh dựa vào Cận phần Tĩnh lự  thứ tư, lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, lúc ấy là đạo gia hạnh, chín đạo vô gián, tám đạo giải thoát.
Ngay lúc dị sinh dựa vào Cận phần Không vô biên xứ, lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ tư, lúc ấy là đạo gia hạnh, chín đạo vô gián, tám đạo giải thoát.
Ngay lúc dị sinh dựa vào Không vô biên xứ, khởi lên lìa nhiễm của địa dưới, là đạo giải thoát thứ chín, và lúc khởi lên để lìa nhiễm của địa mình, là đạo gia hạnh; lúc khởi lên Giải thoát-Biến xứ và Niệm trú của Không vô biên xứ.
Ngay lúc dị sinh dựa vào Cận phần Thức vô biên xứ, lìa nhiễm của Không vô biên xứ, lúc ấy là các đạo gia hạnh, chín đạo vô gián,

* Trang 240 *
device

tám đạo giải thoát.
Như dựa vào Không vô biên xứ, như vậy dựa vào Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ cũng như vậy. Sai biệt là Vô sở hữu xứ trừ ra Biến xứ.
Ngay lúc dị sinh dựa vào Cận phần Phi tưởng phi phi tưởng xứ, lìa nhiễm của Vô sở hữu xứ, lúc ấy là các đạo gia hạnh, chín đạo vô gián, tám đạo giải thoát.
Ngay lúc dị sinh dựa vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ, khởi lên lìa nhiễm của địa dưới, là đạo giải thoát thứ chín, và lúc khởi lên Giải thoát-Niệm trú của Phi tưởng phi phi tưởng xứ.
Nếu Thánh giả thì khởi lên quán Bất tịnh, Trì tức niệm, Niệm trú, ba nghĩa quán, và những Tuệ do Văn-Tư mà thành của cõi Dục chưa từng đạt được, hiện rõ ở trước mắt.
Ngay lúc ấy Thánh giả dùng đạo thế tục, lìa nhiễm của cõi Dục cho đến Tĩnh lự  thứ hai, nếu thế tục làm gia hạnh, thì lúc ấy tất cả là đạo gia hạnh-vô gián-giải thoát. Dùng đạo vô lậu lìa nhiễm của cõi Dục cho đến Tĩnh lự  thứ hai, nếu thế tục làm gia hạnh, thì lúc ấy là đạo gia hạnh.
Ngay lúc ấy Thánh giả dùng đạo thế tục, lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, nếu thế tục làm gia hạnh, thì lúc ấy là đạo gia hạnh, chín đạo vô gián, tám đạo giải thoát. Dùng đạo vô lậu lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, nếu thế tục làm gia hạnh, thì lúc ấy là đạo gia hạnh.
Chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, Tín thắng giải dựa vào Định Vị chí luyện căn làm Kiến chí, nếu thế tục làm gia hạnh, thì lúc ấy là đạo gia hạnh.
Ngay lúc ấy Thánh giả chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, dựa vào Định Vị chí khởi lên ba Vô lượng, hai Giải thoát đầu, bốn Thắng xứ trước, quán Bất tịnh, Trì tức niệm, Niệm trú thế tục, ba nghĩa quán, bảy Xứ thiện.
Chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, Tín thắng giải dựa vào Tĩnh lự  thứ nhất luyện căn làm Kiến chí, nếu thế tục làm gia hạnh, thì lúc ấy là đạo gia hạnh.
Ngay lúc ấy Thánh giả chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, dựa vào Tĩnh lự  thứ nhất dẫn dắt phát khởi năm thần thông, các đạo gia hạnh, năm đạo vô gián, hai đạo giải thoát, và Tha tâm trí thông thế tục, lúc ấy là đạo giải thoát.
Ngay lúc ấy dựa vào Tĩnh lự  thứ nhất, khởi lên bốn Vô lượng, hai Giải thoát đầu, bốn Thắng xứ trước, quán Bất tịnh, Niệm trú thế tục, ba

* Trang 241 *
device

Nghĩa quán, bảy Xứ thiện. Có người nói: Lúc ấy cũng khởi lên Trì tức niệm.
Chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, Tín thắng giải dựa vào Tĩnh lự  trung gian luyện căn làm Kiến chí, nếu thế tục làm gia hạnh, thì lúc ấy là đạo gia hạnh.
Ngay lúc ấy Thánh giả chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, dựa vào Tĩnh lự  trung gian, khởi lên ba Vô lượng, hai Giải thoát đầu, bốn Thắng xứ trước, quán Bất tịnh, Trì tức niệm, Niệm trú thế tục, ba Nghĩa quán, bảy Xứ thiện.
Chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, Tín thắng giải dựa vào Tĩnh lự  thứ hai luyện căn làm Kiến chí, nếu thế tục làm gia hạnh, thì lúc ấy là đạo gia hạnh.
Ngay lúc ấy Thánh giả chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, dựa vào Tĩnh lự  thứ hai dẫn dắt phát khởi năm thần thông, các đạo gia hạnh, năm đạo vô gián, hai đạo giải thoát, và Tha tâm trí thông thế tục, lúc ấy là đạo giải thoát.
Ngay lúc ấy dựa vào Tĩnh lự  thứ hai, khởi lên bốn Vô lượng, hai Giải thoát đầu, bốn Thắng xứ trước, quán Bất tịnh, Niệm trú thế tục, ba nghĩa quán, bảy Xứ thiện. Có người nói: Lúc ấy cũng khởi lên Trì tức niệm.
Chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, Tín thắng giải dựa vào Tĩnh lự  thứ ba luyện căn làm Kiến chí, nếu thế tục làm gia hạnh, thì lúc ấy là đạo gia hạnh.
Ngay lúc ấy Thánh giả chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, dựa vào Tĩnh lự  thứ ba dẫn dắt phát khởi năm thần thông, các đạo gia hạnh, năm đạo vô gián, hai đạo giải thoát, và Tha tâm trí thông thế tục, lúc ấy là đạo giải thoát.
Ngay lúc ấy dựa vào Tĩnh lự  thứ ba, khởi lên ba Vô lượng, quán Bất tịnh, Niệm trú thế tục, ba nghĩa quán, bảy Xứ thiện. Có người nói: Lúc ấy cũng khởi lên Trì tức niệm.
Lúc khởi tâm Vi Vi tiến vào Định Diệt tận.
Những lúc như vậy, khởi lên chưa từng đạt được không phải là Tĩnh lự  thứ tư, Thế tục trí hiện rõ ở trước mắt, mà không tu Tịnh của Tĩnh lự  thứ tư và Vô lậu.
Và chưa đạt được không phải là Tĩnh lự  thứ tư, Vô lậu trí hiện rõ ở trước mắt, mà không tu Tịnh của Tĩnh lự  thứ tư và Vô lậu: Trong này, địa khác cũng dùng tên gọi của Trí mà nói, tức là từ Định Vị chí cho đến Tĩnh lự  thứ ba.

* Trang 242 *
device

Đó là dựa vào Định Vị chí cho đến Tĩnh lự  thứ ba, tiến vào Chánh tánh ly sinh, Hiện quán về bốn Đế đều trong bốn tâm. Dùng đạo vô lậu lìa nhiễm của cõi Dục, nếu vô lậu làm gia hạnh, thì lúc ấy tất cả là đạo gia hạnh-vô gián-giải thoát. Dùng đạo thế tục lìa nhiễm của cõi Dục, nếu vô lậu làm gia hạnh, thì lúc ấy là đạo gia hạnh.
Dựa vào Định Vị chí lìa nhiễm của hai Tĩnh lự  đầu, nếu vô lậu làm gia hạnh, thì lúc ấy tất cả là đạo gia hạnh-vô gián-giải thoát. Lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, nếu vô lậu làm gia hạnh, thì lúc ấy là đạo gia hạnh, chín đạo vô gián, tám đạo giải thoát.
Chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, Tín thắng giải dựa vào Định Vị chí luyện căn làm Kiến chí, nếu vô lậu làm gia hạnh, thì lúc ấy tất cả là đạo gia hạnh-vô gián-giải thoát.
Ngay lúc ấy Thánh giả chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, dựa vào Định Vị chí khởi lên Niệm trú vô lậu.
Dựa vào Tĩnh lự  thứ nhất lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ hai, nếu vô lậu làm gia hạnh, thì lúc ấy tất cả là đạo gia hạnh-vô gián-giải thoát. Lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, nếu vô lậu làm gia hạnh, thì lúc ấy là đạo gia hạnh, chín đạo vô gián, tám đạo giải thoát.
Chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, Tín thắng giải dựa vào Tĩnh lự  thứ nhất luyện căn làm Kiến chí, nếu vô lậu làm gia hạnh, thì lúc ấy tất cả là đạo gia hạnh-vô gián-giải thoát.
Ngay lúc ấy Thánh giả chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, dựa vào Tĩnh lự  thứ nhất khởi lên Tha tâm trí thông vô lậu và Niệm trú vô lậu.
Dựa vào Tĩnh lự  trung gian lìa nhiễm của hai Tĩnh lự  đầu, nếu vô lậu làm gia hạnh, thì lúc ấy tất cả là đạo gia hạnh-vô gián-giải thoát. Lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, nếu vô lậu làm gia hạnh, thì lúc ấy là đạo gia hạnh, chín đạo vô gián, tám đạo giải thoát.
Chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, Tín thắng giải dựa vào Tĩnh lự  trung gian luyện căn làm Kiến chí, nếu vô lậu làm gia hạnh, thì lúc ấy tất

* Trang 243 *
device

cả là đạo gia hạnh-vô gián-giải thoát.
Ngay lúc ấy Thánh giả chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, dựa vào Tĩnh lự  trung gian khởi lên Niệm trú vô lậu.
Dựa vào Tĩnh lự  thứ hai lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ hai, nếu vô lậu làm gia hạnh, thì lúc ấy tất cả là đạo gia hạnh-vô gián-giải thoát. Lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, nếu vô lậu làm gia hạnh, thì lúc ấy là đạo gia hạnh, chín đạo vô gián, tám đạo giải thoát.
Chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, Tín thắng giải dựa vào Tĩnh lự  thứ hai luyện căn làm Kiến chí, nếu vô lậu làm gia hạnh, thì lúc ấy tất cả là đạo gia hạnh-vô gián-giải thoát.
Ngay lúc ấy Thánh giả chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, dựa vào Tĩnh lự  thứ hai khởi lên Tha tâm trí thông vô lậu và Niệm trú vô lậu.
Những lúc như vậy, khởi lên chưa từng đạt được không phải là Tĩnh lự  thứ tư, Vô lậu trí hiện rõ ở trước mắt, mà không tu Tịnh của Tĩnh lự  thứ tư và Vô lậu.
Hoặc là tất cả tâm nhiễm ô, cho đến sinh ở cõi trời Vô tưởng, nói như trong phần Tĩnh lự  thứ nhất trước đây.
Như nói về Tĩnh lự  thứ tư, cho đến Vô sở hữu xứ nói cũng như vậy, bởi vì các địa này vào lúc lìa nhiễm của địa dưới, cuối cùng là đạo giải thoát, đều chắc chắn tiến vào địa Căn bản.
Hỏi: Vì sao dựa vào địa Cận phần lìa nhiễm của cõi Dục cho đến Tĩnh lự  thứ hai, cuối cùng là đạo giải thoát, hoặc là ngay nơi Cận phần, hoặc là tiến vào Căn bản? Lìa nhiễm của Tĩnh lự  thứ ba, cho đến Vô sở hữu xứ, cuối cùng là đạo giải thoát quyết định tiến vào địa Căn bản?
Đáp: Bởi vì ba Cận phần dưới và địa Căn bản tiếp nhận có sai biệt, cho nên vào lúc cầu đạt được địa Căn bản, có lúc thì có thể tiến vào, có lúc thì không thể tiến vào; ba Cận phần trên cùng với địa Căn bản không có gì sai biệt, cho nên vào lúc cầu đạt được địa Căn bản, nhất định là có thể tiến vào.
Các Sư Du-già dựa vào địa Cận phần lìa nhiễm của địa dưới, nhất định đối với địa Căn bản của mình sinh tâm vui thích, lực của tâm có thể khởi lên thì nhất định lập tức khởi lên.

* Trang 244 *
device

Đại Tập 94 - Bộ Tỳ Đàm VI - Số 1545 tt (Quyển 151-200)