LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 97
 
 
 
 
LUẬN TÔN BÀ TU MẬT
BỒ TÁT SỞ TẬP
 
SỐ 1549
( QUYỂN 1 š 10 )
 
 
 
 
HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 799 *
device

* Trang 800 *
device

Đại Tập 97 - Bộ Tỳ Đàm IX - Số 1548 ->1549