LOGO VNBET
LUẬN XÁ LỢI PHẤT A TỲ ĐÀM
QUYỂN 22
 
Phẩm 1: PHẨM NHIẾP THUỘC PHẦN NHIẾP TƯƠNG ƯNG
(Phần hai)
 
Sắc là pháp hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu pháp thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc là pháp hệ thuộc khổ đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Đáp: Trừ pháp chẳng phải sắc, trừ sắc chẳng phải pháp hệ thuộc khổ đế.
Sắc chẳng phải pháp hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu pháp thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc chẳng phải pháp hệ thuộc khổ đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Đáp: Trừ pháp chẳng phải sắc, trừ sắc hệ thuộc pháp khổ đế.
Sắc là pháp hệ thuộc tập đế có bao nhiêu pháp thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc là pháp hệ thuộc tập đế, không có.
Sắc chẳng phải pháp hệ thuộc tập đế có bao nhiêu pháp thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc chẳng phải pháp hệ thuộc tập đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Đáp: Trừ pháp chẳng phải sắc, trừ sắc hệ thuộc pháp tập đế, không có.
Sắc là pháp hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu pháp thuộc về ấm, giới, nhập?

* Trang 580 *
device

Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc là pháp hệ thuộc diệt đế, không có.
Sắc chẳng phải pháp hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu pháp thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc chẳng phải pháp hệ thuộc diệt đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp chẳng phải sắc, trừ sắc hệ thuộc diệt đế, không có.
Sắc là pháp hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu pháp thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc là pháp hệ thuộc đạo đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp chẳng phải sắc, trừ sắc chẳng phải pháp hệ thuộc đạo đế.
Sắc chẳng phải pháp hệ thuộc đạo đế, có bao nhiêu pháp thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc chẳng phải pháp hệ thuộc đạo đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp chẳng phải sắc, trừ sắc lệ thuộc pháp đạo đế.
Sắc là pháp lệ thuộc các Thánh đế có bao nhiêu pháp thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Những pháp nào?
Hỏi: Sắc là pháp hệ thuộc các Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp chẳng phải sắc, trừ sắc chẳng phải pháp hệ thuộc các Thánh đế.
Sắc chẳng phải pháp hệ thuộc các Thánh đế có bao nhiêu pháp thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc chẳng phải pháp hệ thuộc các Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp chẳng phải sắc, trừ sắc là pháp hệ thuộc các Thánh đế.
Pháp căn của sắc có bao nhiêu pháp thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Pháp căn của sắc, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp chẳng phải sắc, trừ sắc chẳng phải pháp căn.

* Trang 581 *
device

Sắc chẳng phải pháp căn có bao nhiêu pháp thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc chẳng phải pháp căn, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp chẳng phải sắc, trừ pháp căn của sắc.
Sắc là pháp căn hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc là pháp căn hệ thuộc khổ đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp chẳng phải sắc, trừ sắc chẳng phải pháp hệ thuộc khổ đế, trừ sắc là pháp căn không phải hệ thuộc khổ đế.
Sắc chẳng phải pháp căn hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc chẳng phải pháp căn hệ thuộc khổ đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp chẳng phải sắc, trừ sắc là pháp hệ thuộc khổ đế, trừ sắc chẳng phải pháp căn hệ thuộc khổ đế, không có.
Sắc là pháp căn hệ thuộc tập đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc là pháp căn hệ thuộc tập đế, không có.
Sắc chẳng phải pháp căn hệ thuộc tập đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Những pháp nào?
Hỏi: Sắc chẳng phải pháp căn hệ thuộc tập đế, là trừ pháp khác là trừ pháp nào?
Trừ pháp chẳng phải sắc, trừ sắc là pháp hệ thuộc tập đế, không có, trừ sắc chẳng phải pháp căn, không phải hệ thuộc tập đế.
Sắc là pháp căn hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc là pháp căn hệ thuộc diệt đế, không có.
Sắc chẳng phải pháp căn hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?

* Trang 582 *
device

Hỏi: Sắc chẳng phải pháp căn hệ thuộc diệt đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp chẳng phải sắc, trừ sắc là pháp hệ thuộc diệt đế, không có, trừ sắc chẳng phải pháp căn không phải hệ thuộc diệt đế.
Sắc là pháp căn hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc là pháp căn hệ thuộc đạo đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp chẳng phải sắc, trừ sắc chẳng phải pháp hệ thuộc đạo đế, trừ sắc là pháp căn không phải hệ thuộc đạo đế, không có.
sắc chúng phải pháp căn hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc chẳng phải pháp căn hệ thuộc đạo đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp chẳng phải sắc, trừ sắc không phải hệ thuộc đạo đế, chẳng phải pháp căn.
Sắc là pháp căn hệ thuộc Thánh đế, có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc là pháp căn hệ thuộc các Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp chẳng phải sắc, trừ sắc chẳng phải pháp hệ thuộc các Thánh đế, trừ sắc chẳng phải pháp căn, không phải hệ thuộc các Thánh đế.
Sắc chẳng phải pháp căn hệ thuộc các Thánh đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc chẳng phải pháp căn hệ thuộc các Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp chẳng phải sắc, trừ sắc là pháp hệ thuộc các Thánh đế, trừ sắc chẳng phải pháp căn, không phải hệ thuộc các Thánh đế, không có.
Sắc là không phải pháp căn hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc là không phải pháp căn hệ thuộc khổ đế, trừ pháp khác,

* Trang 583 *
device

là trừ những pháp nào?
Trừ pháp chẳng phải sắc, trừ sắc chẳng phải pháp hệ thuộc khổ đế, trừ sắc là pháp căn hệ thuộc khổ đế
Sắc chẳng phải pháp căn không phải hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc chẳng phải pháp căn, không phải hệ thuộc các khổ đế, không có.
Sắc là pháp căn không phải hệ thuộc tập đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc là pháp căn không phải hệ thuộc tập đế, không có.
Sắc chẳng phải pháp căn không phải hệ thuộc tập đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc chẳng phải pháp căn không phải hệ thuộc tập đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp chẳng phải sắc, trừ sắc là pháp hệ thuộc tập đế, không có, trừ sắc chẳng phải pháp căn hệ thuộc tập đế.
Sắc là pháp căn không phải hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc là pháp căn không phải hệ thuộc diệt đế, không có.
Sắc chẳng phải pháp căn, không phải hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc chẳng phải pháp căn không phải hệ thuộc diệt đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp chẳng phải sắc, trừ sắc là pháp hệ thuộc diệt đế, không có, trừ sắc chẳng phải pháp căn hệ thuộc diệt đế.
Sắc là pháp căn không phải hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc là pháp căn không phải hệ thuộc đạo đế, không có.
Sắc chẳng phải pháp căn không phải hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc chẳng phải pháp căn không phải hệ thuộc đạo đế, trừ

* Trang 584 *
device

pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp chẳng phải sắc, trừ sắc là pháp hệ thuộc đạo đế, trừ sắc chẳng phải pháp căn hệ thuộc đạo đế.
Sắc là pháp căn không phải hệ thuộc các Thánh đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc là pháp căn không phải hệ thuộc các Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp chẳng phải sắc, trừ sắc chẳng phải pháp hệ thuộc các Thánh đế, trừ sắc là pháp căn hệ thuộc các Thánh đế.
Sắc chẳng phải pháp căn không phải hệ thuộc các Thánh đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc chẳng phải pháp căn không phải hệ thuộc các Thánh đế, không có. Pháp chẳng phải sắc, như pháp sắc đã nói, cho đến pháp quá khứ, vị lai, hiện tại cũng như thế. (hai pháp đã xong).
Sắc thiện là pháp hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Pháp sắc thiện hệ thuộc khổ đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp bất thiện, trừ pháp sắc không phải thiện, trừ sắc thiện chẳng phải pháp hệ thuộc khổ đế.
Sắc thiện chẳng phải pháp hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc thiện chẳng phải pháp hệ thuộc khổ đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp bất thiện, trừ thiện chẳng phải pháp sắc, trừ sắc thiện là pháp hệ thuộc khổ đế.
Sắc thiện là pháp hệ thuộc tập đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc thiện là pháp hệ thuộc tập đế, không có.
Sắc thiện chẳng phải pháp hệ thuộc tập đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc thiện chẳng phải pháp hệ thuộc tập đế, trừ pháp khác, là

* Trang 585 *
device

trừ những pháp nào?
Trừ pháp bất thiện, trừ thiện chẳng phải pháp sắc, trừ sắc thiện là pháp hệ thuộc tập đế.
Sắc thiện là pháp hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc thiện là pháp hệ thuộc diệt đế, không có.
Sắc thiện chẳng phải pháp hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc thiện chẳng phải pháp hệ thuộc diệt đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp bất thiện, trừ thiện chẳng phải pháp sắc, trừ sắc thiện là pháp hệ thuộc diệt đế, không có.
Sắc thiện là pháp hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc thiện là pháp hệ thuộc đạo đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp bất thiện, trừ pháp sắc không phải thiện, trừ sắc thiện chẳng phải pháp hệ thuộc đạo đế.
Sắc thiện chẳng phải pháp hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Những pháp nào?
Hỏi: Sắc thiện chẳng phải pháp hệ thuộc đạo đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp không có thiện, trừ thiện chẳng phải pháp sắc, trừ sắc thiện là pháp hệ thuộc đạo đế.
Sắc thiện là pháp hệ thuộc các Thánh đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc thiện là pháp hệ thuộc các Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp bất thiện, trừ pháp sắc không phải thiện, trừ sắc thiện chẳng phải pháp hệ thuộc các Thánh đế.
Sắc thiện chẳng phải pháp hệ thuộc các Thánh đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?

* Trang 586 *
device

Hỏi: Sắc thiện, chẳng phải pháp hệ thuộc các Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp không có thiện, trừ thiện chẳng phải pháp sắc, trừ sắc thiện là pháp hệ thuộc các Thánh đế.
Pháp căn của sắc thiện có bao nhiêu thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Pháp căn của sắc thiện, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp bất thiện, trừ pháp sắc không phải thiện, trừ sắc thiện chẳng phải pháp căn.
Sắc thiện có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc thiện chẳng phải pháp căn trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp không có thiện, trừ thiện chẳng phải pháp sắc, trừ pháp căn của sắc thiện.
Sắc thiện là pháp căn hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc thiện là pháp căn hệ thuộc khổ đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp bất thiện, trừ pháp thiện không phải sắc.
Trừ sắc thiện là pháp hệ thuộc khổ đế, trừ sắc thiện chẳng phải pháp căn, không phải hệ thuộc khổ đế, không có, sắc thiện là pháp căn lệ thuộc tập đế, không có.
Sắc thiện chẳng phải pháp căn hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc thiện chẳng phải pháp căn hệ thuộc khổ đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp không có thiện, trừ thiện chẳng phải pháp sắc, trừ sắc thiện là pháp hệ thuộc khổ đế, trừ sắc thiện chẳng phải pháp căn, không phải lệ thuộc khổ đế, không có.
Sắc thiện là pháp căn hệ thuộc tập đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập.
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc thiện là pháp căn hệ thuộc tập đế, không có.
Sắc thiện chẳng phải pháp căn hệ thuộc tập đế có bao nhiêu sắc

* Trang 587 *
device

thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc thiện chẳng phải pháp căn hệ thuộc tập đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp không có thiện, trừ thiện chẳng phải pháp sắc, trừ sắc thiện không phải hệ thuộc tập đế, không có, trừ sắc thiện chẳng phải pháp căn, không phải lệ thuộc tập đế.
Sắc thiện là pháp căn hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc thiện là pháp căn hệ thuộc diệt đế, không có.
Sắc thiện chẳng phải pháp căn hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc thiện chẳng phải pháp căn hệ thuộc diệt đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp không có thiện, trừ thiện chẳng phải pháp sắc, trừ sắc thiện là pháp hệ thuộc diệt đế, không có, trừ sắc thiện chẳng phải pháp căn lệ thuộc diệt đế.
Sắc thiện là pháp căn hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc thiện là pháp căn hệ thuộc đạo đế trừ pháp khác là những pháp nào?
Trừ pháp bất thiện, trừ pháp sắc không phải thiện, trừ sắc thiện chẳng phải pháp hệ thuộc đạo đế, trừ sắc thiện chẳng phải pháp căn, lệ thuộc đạo đế, không có.
Sắc thiện chẳng phải pháp căn hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu sắc thuộc ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc thiện chẳng phải pháp căn hệ thuộc đạo đế trừ pháp khác, là trừ pháp nào?
Trừ pháp không có thiện, trừ thiện chẳng phải pháp sắc, trừ sắc thiện là pháp hệ thuộc đạo đế, trừ sắc thiện chẳng phải pháp căn, không phải lệ thuộc đạo đế.
Sắc thiện là pháp căn hệ thuộc các Thánh đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?

* Trang 588 *
device

Hỏi: Sắc thiện là pháp căn hệ thuộc các Thánh đế, trừ pháp khác, trừ những pháp nào?
Trừ pháp bất thiện, trừ pháp sắc không phải thiện, trừ sắc thiện chẳng phải pháp hệ thuộc các Thánh đế, trừ sắc thiện là pháp căn không phải lệ thuộc các Thánh đế.
Sắc thiện chẳng phải pháp căn hệ thuộc các Thánh đế, có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc thiện chẳng phải pháp căn hệ thuộc các Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp không có thiện, trừ thiện chẳng phải pháp sắc, trừ sắc thiện là pháp hệ thuộc các Thánh đế, trừ sắc thiện chẳng phải pháp căn không phải hệ thuộc các Thánh đế, không có.
Sắc thiện là pháp căn không phải khổ đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc thiện là pháp căn không phải lệ thuộc khổ đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp không có thiện, trừ thiện chẳng phải pháp sắc, trừ sắc thiện chẳng phải pháp hệ thuộc khổ đế, trừ sắc thiện là pháp căn hệ thuộc khổ đế, không có.
sắc thiện chẳng phải pháp căn không phải hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc thiện chẳng phải pháp căn không phải hệ thuộc khổ đế, không có.
Sắc thiện là pháp căn không phải hệ thuộc tập đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc thiện là pháp căn không phải hệ thuộc tập đế, không có.
Sắc thiện chẳng phải pháp căn, không phải hệ thuộc tập đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc thiện chẳng phải pháp căn, không phải hệ thuộc tập đế, trừ pháp khác, trừ pháp nào?
Trừ pháp bất thiện, trừ pháp sắc không phải thiện, trừ sắc thiện là pháp hệ thuộc tập đế không có, trừ sắc thiện chẳng phải pháp căn hệ

* Trang 589 *
device

thuộc tập đế.
Sắc thiện là pháp căn không phải hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc thiện là pháp căn không phải hệ thuộc diệt đế, không có.
Sắc thiện chẳng phải pháp căn không phải hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc thiện chẳng phải pháp căn, không phải hệ thuộc diệt đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp bất thiện, trừ thiện chẳng phải pháp sắc, trừ sắc thiện là pháp hệ thuộc diệt đế, không có, trừ sắc thiện chẳng phải pháp căn hệ thuộc diệt đế.
Sắc thiện là pháp căn không phải hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc thiện là pháp căn không phải hệ thuộc đạo đế, không có.
Sắc thiện chẳng phải pháp căn không phải hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc thiện chẳng phải pháp căn, không phải hệ thuộc đạo đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp bất thiện, trừ thiện chẳng phải pháp sắc, trừ sắc thiện là pháp hệ thuộc đạo đế, trừ sắc thiện chẳng phải pháp căn hệ thuộc đạo đế.
Sắc thiện là pháp căn không phải hệ thuộc các Thánh đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Sắc thiện là pháp căn không phải hệ thuộc các Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp bất thiện, trừ thiện chẳng phải pháp sắc, trừ sắc thiện chẳng phải pháp căn hệ thuộc các Thánh đế, trừ sắc thiện là pháp căn hệ thuộc các Thánh đế.
Sắc thiện chẳng phải pháp căn không phải hệ thuộc các Thánh đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?

* Trang 590 *
device

Hỏi: Sắc thiện chẳng phải pháp căn không phải hệ thuộc các Thánh đế không có.
Thiện chẳng phải sắc cũng như thế, cho đến pháp quá khứ, vị lai, hiện tại, cũng như thế (ba lớp đã xong).
Khéo học Sắc là pháp hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Khéo học Sắc là pháp hệ thuộc khổ đế, không có.
Khéo học Sắc chẳng phải pháp hệ thuộc khổ đế, có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Khéo học Sắc chẳng phải pháp hệ thuộc khổ đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp bất thiện, trừ thiện chẳng phải pháp Vô học, khéo học pháp phi sắc, trừ khéo học Sắc là pháp hệ thuộc khổ đế, không có.
Khéo học Sắc là pháp hệ thuộc tập đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Khéo học Sắc là pháp hệ thuộc tập đế, không có.
Khéo học Sắc chẳng phải pháp hệ thuộc tập đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Khéo học Sắc chẳng phải pháp hệ thuộc tập đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp bất thiện, trừ thiện chẳng phải pháp Vô học thiện, trừ pháp chẳng phải sắc của học thiện, trừ khéo học Sắc là pháp hệ thuộc tập đế không có.
Khéo học Sắc là pháp hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu thuộc về ấm, giới, nhậäp?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Khéo học Sắc là pháp hệ thuộc diệt đế, không có.
Khéo học Sắc chẳng phải pháp hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Khéo học Sắc chẳng phải pháp hệ thuộc diệt đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp bất thiện, trừ thiện chẳng phải pháp Vô học thiện, trừ pháp chẳng phải sắc của học thiện, trừ khéo học Sắc là pháp hệ thuộc

* Trang 591 *
device

diệt đế không có.
Khéo học Sắc là pháp hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Khéo học Sắc là pháp hệ thuộc đạo đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp bất thiện, trừ thiện chẳng phải pháp Vô học, trừ pháp chẳng phải sắc của học thiện, trừ khéo học Sắc chẳng phải pháp hệ thuộc đạo đế.
Khéo học Sắc chẳng phải pháp hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Khéo học Sắc chẳng phải pháp hệ thuộc đạo đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp bất thiện, trừ thiện chẳng phải pháp Vô học, trừ pháp chẳng phải sắc của học thiện, trừ khéo học Sắc là pháp hệ thuộc đạo đế.
Khéo học Sắc là pháp hệ thuộc các Thánh đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Khéo học Sắc là pháp hệ thuộc các Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp bất thiện, trừ thiện chẳng phải pháp Vô học, trừ pháp chẳng phải sắc của học thiện, trừ khéo học Sắc chẳng phải pháp hệ thuộc các Thánh đế.
Khéo học Sắc chẳng phải pháp lệ thuộc các Thánh đế, có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Khéo học Sắc chẳng phải pháp lệ thuộc các Thánh đế, trừ pháp khác, trừ những pháp nào?
Trừ pháp bất thiện, trừ thiện chẳng phải pháp Vô học, trừ pháp chẳng phải sắc của học thiện, trừ khéo học Sắc là pháp hệ thuộc các Thánh đế.
Pháp căn của Khéo học Sắc có bao nhiêu thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Những pháp nào?
Hỏi: Pháp căn của khéo học Sắc, trừ pháp khác, là trừ pháp nào? Trừ pháp bất thiện, trừ thiện chẳng phải pháp Vô học, trừ pháp

* Trang 592 *
device

chẳng phải sắc của học thiện, trừ Khéo học Sắc chẳng phải pháp căn, không có.
Pháp phi căn của khéo học Sắc có bao nhiêu pháp thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Khéo học Sắc chẳng phải pháp căn, không có?
Khéo học Sắc là pháp căn hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Khéo học Sắc là pháp căn hệ thuộc khổ đế, không có.
Khéo học Sắc chẳng phải pháp căn hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Khéo học Sắc chẳng phải pháp căn hệ thuộc khổ đế, trừ pháp khác, là trừ pháp nào?
Trừ pháp bất thiện, trừ thiện chẳng phải pháp Vô học, trừ pháp chẳng phải sắc của học thiện, trừ khéo học Sắc là pháp hệ thuộc khổ đế không có, trừ khéo học Sắc chẳng phải pháp căn, không phải hệ thuộc khổ đế không có.
Khéo học Sắc là pháp căn hệ thuộc tập đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Khéo học Sắc là pháp căn hệ thuộc tập đế, không có.
Khéo học Sắc chẳng phải pháp căn hệ thuộc tập đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Khéo học Sắc chẳng phải pháp căn hệ thuộc tập đế, trừ pháp khác, là trừ pháp nào?
Trừ pháp bất thiện, trừ thiện chẳng phải pháp Vô học, trừ pháp chẳng phải sắc của học thiện, trừ khéo học Sắc là pháp hệ thuộc tập đế không có, trừ khéo học Sắc chẳng phải pháp căn không phải hệ thuộc tập đế. Khéo học Sắc là pháp căn không hệ thuộc diệt đế không có.
Khéo học Sắc là pháp căn hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Khéo học Sắc là pháp căn hệ thuộc diệt đế không có.
Khéo học Sắc chẳng phải pháp căn hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?

* Trang 593 *
device

Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Khéo học Sắc chẳng phải pháp căn hệ thuộc diệt đế, trừ pháp khác, là trừ pháp nào?
Trừ pháp bất thiện, trừ thiện chẳng phải pháp Vô học, trừ pháp chẳng phải sắc của học thiện, trừ khéo học Sắc là pháp hệ thuộc diệt đế không có, trừ khéo học Sắc chẳng phải pháp căn không phải hệ thuộc diệt đế, không có.
Khéo học Sắc là pháp căn hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Khéo học Sắc là pháp căn hệ thuộc đạo đế, trừ pháp khác, là trừ pháp nào?
Trừ pháp bất thiện, trừ thiện chẳng phải pháp Vô học, trừ pháp chẳng phải sắc của học thiện, trừ khéo học Sắc chẳng phải pháp hệ thuộc đạo đế, trừ khéo học Sắc là pháp căn không phải hệ thuộc đạo đế.
Khéo học Sắc chẳng phải pháp căn hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Khéo học Sắc chẳng phải pháp căn hệ thuộc đạo đế, trừ pháp khác, là trừ pháp nào?
Trừ pháp bất thiện, trừ thiện chẳng phải pháp Vô học, trừ pháp chẳng phải sắc của học thiện, trừ khéo học Sắc là pháp hệ thuộc đạo đế, trừ khéo học Sắc chẳng phải pháp căn không phải hệ thuộc đạo đế, không có.
Khéo học Sắc là pháp căn hệ thuộc các Thánh đế, có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Khéo học Sắc là pháp căn hệ thuộc các Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ pháp nào?
Trừ pháp bất thiện, trừ thiện chẳng phải pháp Vô học, trừ pháp chẳng phải sắc của học thiện, trừ khéo học Sắc chẳng phải pháp hệ thuộc các Thánh đế, trừ khéo học Sắc là pháp căn không phải hệ thuộc các Thánh đế, không có.
Khéo học Sắc chẳng phải pháp căn hệ thuộc các Thánh đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Khéo học Sắc chẳng phải pháp căn hệ thuộc các Thánh đế,

* Trang 594 *
device

trừ pháp khác, là trừ pháp nào?
Trừ pháp bất thiện, trừ thiện, chẳng phải pháp không có thiện, trừ thiện chẳng phải pháp Vô học, trừ pháp chẳng phải sắc của học thiện, trừ khéo học Sắc là pháp hệ thuộc các Thánh đế, trừ khéo học Sắc không phải chẳng phải pháp căn không phải hệ thuộc các Thánh đế, không có.
Khéo học Sắc là pháp căn không phải hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu sắc thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Khéo học Sắc là pháp căn không phải hệ thuộc khổ đế đều không có.
Thiện chẳng phải sắc cũng như nói pháp sắc như trên, cho đến pháp quá khứ, vị lai, hiện tại cũng như thế (bốn lớp nhiếp sự xong).
Pháp hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu pháp không thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Những pháp nào?
Hỏi: Chẳng phải pháp hệ thuộc khổ đế, trừ pháp khác, là trừ pháp nào?
Trừ pháp hệ thuộc khổ đế
Chẳng phải pháp hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu không thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Những pháp nào?
Hỏi: Pháp hệ thuộc khổ đế, trừ pháp khác, trừ những pháp nào?
Trừ pháp không hệ thuộc về khổ đế.
Pháp hệ thuộc tập đế có bao nhiêu pháp không thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Chẳng phải pháp hệ thuộc tập đế, trừ pháp khác, là trừ pháp nào?
Trừ pháp hệ thuộc tập đế.
Chẳng phải pháp hệ thuộc tập đế có bao nhiêu pháp không phải thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Pháp hệ thuộc tập đế, trừ pháp khác, là trừ pháp nào?
Trừ chẳng phải pháp hệ thuộc tập đế.
Pháp hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu pháp không phải thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Những pháp nào?

* Trang 595 *
device

Hỏi: Chẳng phải pháp hệ thuộc diệt đế, trừ pháp khác, là trừ pháp nào?
Trừ pháp hệ thuộc diệt đế.
Chẳng phải pháp hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu pháp không thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Pháp hệ thuộc diệt đế, trừ pháp khác, là trừ pháp nào?
Trừ chẳng phải pháp hệ thuộc diệt đế.
Pháp hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu pháp không thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Chẳng phải pháp hệ thuộc đạo đế, trừ pháp khác, là trừ phápnào?
Trừ pháp hệ thuộc đạo đế.
Chẳng phải pháp hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu pháp không thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Pháp hệ thuộc đạo đế, trừ pháp khác, là trừ pháp nào?
Trừ chẳng phải pháp hệ thuộc đạo đế.
Pháp hệ thuộc các Thánh đế có bao nhiêu pháp không thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Chẳng phải pháp hệ thuộc các Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ pháp nào?
Trừ pháp hệ thuộc các Thánh đế.
Chẳng phải pháp hệ thuộc các Thánh đế, có bao nhiêu pháp không thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Pháp hệ thuộc các Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ pháp nào?
Trừ pháp không hệ thuộc các Thánh đế.
Pháp căn có bao nhiêu căn không thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Chẳng phải pháp căn, trừ pháp khác, là trừ pháp nào?
Trừ pháp căn.
Chẳng phải pháp căn có bao nhiêu căn không thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Những pháp nào?

* Trang 596 *
device

Hỏi: Pháp căn, trừ pháp khác, là trừ pháp nào?
Trừ chẳng phải pháp căn.
Pháp căn hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu căn không thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Chẳng phải pháp căn hệ thuộc khổ đế, trừ pháp khác, là trừ pháp nào?
Trừ pháp căn hệ thuộc khổ đế.
Chẳng phải pháp căn hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu căn không phải thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Pháp hệ thuộc khổ đế, trừ pháp khác, là trừ pháp nào?
Trừ chẳng phải pháp căn hệ thuộc khổ đế.
Pháp căn hệ thuộc tập đế có bao nhiêu căn không thuộc về ấm, giới, nhập?
Không có.
Chẳng phải pháp căn hệ thuộc tập đế có bao nhiêu căn không thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào? Pháp hệ thuộc tập đế.
Hỏi: Chẳng phải pháp căn hệ thuộc tập đế, trừ pháp khác, là trừ pháp nào?
Trừ chẳng phải pháp căn hệ thuộc tập đế.
Pháp căn hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu căn phải thuộc về ấm, giới, nhập?
Không có.
Chẳng phải pháp căn hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu căn phải thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Pháp hệ thuộc diệt đế.
Hỏi: Chẳng phải pháp căn không phải hệ thuộc về diệt đế, trừ pháp khác, là trừ pháp nào?
Trừ chẳng phải pháp căn hệ thuộc diệt đế.
Pháp căn hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu căn không thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Chẳng phải pháp hệ thuộc đạo đế.
Hỏi: Chẳng phải pháp căn hệ thuộc đạo đế, không có, trừ pháp

* Trang 597 *
device

khác, là trừ pháp nào?
Trừ pháp căn thuộc về đạo đế.
Chẳng phải pháp căn thuộc đạo đế có bao nhiêu căn không thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Pháp hệ thuộc đạo đế.
Hỏi: Chẳng phải pháp căn không phải thuộc về đạo đế, trừ pháp khác, là trừ pháp nào?
Trừ chẳng phải pháp căn thuộc về đạo đế.
Pháp căn hệ thuộc các Thánh đế có bao nhiêu không thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Không phải pháp thuộc về các Thánh đế.
Hỏi: Chẳng phải pháp căn thuộc về các Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp căn thuộc về các Thánh đế.
Chẳng phải pháp căn thuộc về các Thánh đế có bao nhiêu căn không thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Pháp thuộc về các Thánh đế.
Hỏi: Chẳng phải pháp căn không phải hệ thuộc các Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ chẳng phải pháp căn thuộc về các Thánh đế.
Pháp căn không thuộc về khổ đế có bao nhiêu căn không thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Chẳng phải pháp thuộc về khổ đế.
Hỏi: Pháp căn thuộc về khổ đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp căn không phải hệ thuộc khổ đế.
Chẳng phải pháp căn thuộc về khổ đế có bao nhiêu căn không thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào? Pháp thuộc về khổ đế.
Hỏi: Chẳng phải pháp căn hệ thuộc khổ đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ không phải pháp căn không thuộc về khổ đế.
Pháp căn không phải hệ thuộc tập đế có bao nhiêu căn không

* Trang 598 *
device

thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Chẳng phải pháp thuộc về tập đế.
Hỏi: Pháp căn thuộc về tập đế không có, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp căn không phải thuộc về tập đế.
Không phải pháp căn không thuộc về tập đế có bao nhiêu căn không thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Pháp thuộc về tập đế.
Hỏi: Không phải pháp căn thuộc về tập đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ không phải pháp căn không thuộc về tập đế.
Pháp căn không thuộc về diệt đế có bao nhiêu căn không thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Chẳng phải pháp thuộc về diệt đế.
Hỏi: Pháp căn thuộc về diệt đế không có, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp căn không thuộc về diệt đế.
Không phải pháp căn không thuộc về diệt đế có bao nhiêu căn không thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Pháp thuộc về diệt đế.
Hỏi: Không phải pháp căn thuộc về diệt đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ không phải pháp căn không thuộc về diệt đế.
Pháp căn không phải hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu căn không thuộc về ấm, giới, nhập?
Không có.
Không phải pháp căn thuộc đạo đế có bao nhiêu căn không thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Pháp thuộc về đạo đế.
Hỏi: Không phải pháp căn thuộc về đạo đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ không phải pháp căn không thuộc về đạo đế.
Pháp căn không thuộc về các Thánh đế có bao nhiêu căn không

* Trang 599 *
device

thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Chẳng phải pháp thuộc về các Thánh đế.
Hỏi: Pháp căn thuộc về các Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp căn không phải thuộc về các Thánh đế.
Không phải pháp căn không thuộc về các Thánh đế có bao nhiêu căn không phải thuộc về ấm, giới, nhập.
Hỏi: Là những pháp nào?
Pháp thuộc về các Thánh đế.
Hỏi: Chẳng phải pháp căn thuộc về các Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ không phải pháp căn không thuộc về các Thánh đế.
Pháp nhãn nhập có bao nhiêu pháp không thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Không phải pháp nhãn nhập, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp nhãn nhập, cho đến pháp nhập cũng như thế.
Pháp nhãn giới có bao nhiêu pháp không thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Không phải pháp nhãn giới, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp nhãn giới.
Không phải pháp nhãn giới có bao nhiêu căn không thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Pháp nhãn giới (giới nhãn), trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp không phải nhãn giới, cho đến giới pháp cũng như thế.
Pháp sắc ấm có bao nhiêu pháp không thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Không phải pháp sắc ấm, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp sắc ấm.
Không phải pháp sắc ấm có bao nhiêu pháp thuộc về ấm, giới, nhập?

* Trang 600 *
device

Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Pháp sắc ấm, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ không phải pháp sắc ấm, cho đến thức ấm cũng như thế.
Pháp khổ Thánh đế có bao nhiêu pháp không thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Không phải pháp khổ Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp khổ Thánh đế.
Không phải pháp khổ Thánh đế có bao nhiêu pháp không thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Pháp khổ Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ không phải pháp khổ Thánh đế, cho đến đạo Thánh đế cũng như vậy.
Pháp nhãn căn có bao nhiêu pháp không thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Không phải pháp nhãn căn, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp nhãn căn.
Không phải pháp nhãn căn có bao nhiêu pháp không thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Pháp nhãn căn, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ không phải pháp nhãn căn, cho đến dĩ tri căn cũng như thế.
Pháp niệm giác có bao nhiêu pháp không thuộc về ấm, giới, nhập.
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Không phải pháp niệm giác, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp niệm giác.
Không phải pháp niệm giác có bao nhiêu pháp không thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Pháp niệm giác, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ chẳng phải pháp niệm giác, cho đến pháp xả giác cũng như thế.

* Trang 601 *
device

Pháp căn bất thiện tham có bao nhiêu pháp không thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Không phải pháp căn bất thiện tham, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp căn bất thiện tham.
Không phải pháp căn bất thiện tham có bao nhiêu căn không thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Pháp căn bất thiện tham, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ không phải pháp căn bất thiện tham, pháp căn bất thiện giận, si cũng như thế.
Pháp căn thiện vô tham có bao nhiêu pháp không thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Không phải pháp căn thiện vô tham, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp căn thiện vô tham.
Không phải pháp căn thiện vô tham có bao nhiêu căn không phải thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Pháp căn thiện vô tham, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Là trừ không phải pháp căn thiện vô tham, vô sân, vô si cũng như thế.
Pháp địa đại có bao nhiêu pháp không thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Chẳng phải pháp địa đại, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp địa đại.
Không phải pháp địa đại có bao nhiêu pháp không thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Pháp địa đại, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ chẳng phải pháp địa đại. Thủy, hỏa, phong, đại cũng như thế.
Pháp giới không sát sinh có bao nhiêu pháp không thuộc về ấm,

* Trang 602 *
device

giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Không phải pháp của giới không sát sinh, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp của giới không sát sinh.
không phải pháp của giới không sát sinh, có bao nhiêu pháp không thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Pháp của giới không sát sinh, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ không phải pháp của giới không sát sinh, cho đến chỗ không uống rượu, không buông lung, cũng như thế.
Pháp sắc có bao nhiêu pháp không thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Chẳng phải pháp sắc, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ pháp sắc.
Không phải pháp sắc có bao nhiêu pháp không phải thuộc về ấm, giới, nhập?
Hỏi: Là những pháp nào?
Hỏi: Pháp sắc, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?
Trừ không phải pháp sắc, cho đến pháp quá khứ, vị lai, hiện tại cũng như thế.
 

* Trang 603 *
device

Đại Tập 97 - Bộ Tỳ Đàm IX - Số 1548 ->1549