LOGO VNBET

Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận

Mục Lục

Vài Nét Về Tác Giả

Thiên Thứ Nhất: Lịch Sử Tư Tưởng Của Đại Thừa Phật Giáo

Chương Một: Tổng Luận, Tiết Thứ Nhất: Địa Vị Lịch Sử Của Phật Giáo Trong Tư Trào Ấn Độ

Chương Thứ Hai: Tư Trào Của Các Bộ Phái Trước Ngày Đại Thừa Phật Giáo Hưng Khởi

Chương Ba: Đại Thừa Phật Giáo Đến Thời Đại Long Thụ

Chương Thứ Tư: Đại Thừa Phật Giáo Từ Sau Thời Đại Long Thụ Đến Thời Đại Vô Trước Và Thế Thân

Chương Thứ Năm: Phật Giáo Ở Thời Đại Vô Trước Và Thế Thân

Chương Thứ Sáu: Phật Giáo Sau Thới Đại Vô Trước Và Thế Thân (Thế Kỷ Thứ VI-VIII)

Thiên Thứ Hai: Đại Thừa Phật Giáo Lý Luận

Chương Thứ Nhất: Bản Chất Của Tôn Giáo Với Phật Giáo

Chương Thứ Hai: Giải Thoát Luận

Chương Thứ Ba: Đặc Chất Của Phật Giáo Tại Ba Quốc Gia

Chương Thứ Tư: Tinh Thần Của Đại Thừa

Chương Thứ Năm: Chân Như Quan Của Phật Giáo (Đặc Biệt Lấy Bát Nhã Làm Trung Tâm)

Chương Thứ Sáu: Thiền Và Ý Nghĩa Triết Học

Chương Thứ Bảy: Sự Khai Triển Của Tư Tưởng Phật Giáo Và Sự Khảo Sát Về Thiền

Chương Thứ Tám: Tư Tưởng Phật Giáo Với Văn Hóa Sử

Chương Thứ Chín: Kinh Pháp Hoa: Đại Biểu Cho Đạo Bồ Tát

Thiên Thứ Ba: Đại Thừa Phật Giáo Thực Tiễn Luận

Chương Thứ Nhất: Ý Nghĩa Đạo Đức

Chương Thứ Hai: Quan Niệm Về Nghiệp Của Phật Giáo Với Tự Do Ý Chí

Chương Thứ Ba: Chủ Nghĩa Tự Lực Và Chủ Nghĩa Tha Lực

Chương Thứ Tư: Ý Nghĩa Cuộc Đời

Chương Thứ Năm: Sự Triển Khai Của Tư Tưởng Bản Nguyện Và Ý Nghĩa Đạo Đức Văn Hóa Và Tôn Giáo Của Nó

Chương Thứ Sáu: Tịnh Độ Quan Niệm, Tịnh Độ Thực Tại Và Sinh Thành

Chương Thứ Bảy: Hiện Thực Và Tịnh Độ

Chương Thứ Tám: Ý Nghĩa Chính Trị

Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận