LOGO VNBET
thế giới Cực Lạc trang nghiêm, thù thắng, thanh tịnh, an lạc như vậy, tại sao chúng ta không muốn đến chứ? Huống gì thế giới Cực Lạc là thế giới mà Phật A-di-đà kiến lập cho chúng ta, là nhà của chúng ta (chủ hộ là chúng ta, mỗi người đều là chủ hộ của thế giới Cực Lạc). Về đến nhà mình thì rất tự nhiên. Hôm nay đi làm, vừa hết thời gian làm việc thì tự nhiên về đến nhà của mình. ‘Hồi hướng phát nguyện tâm’ chính là tình trạng này. Tất cả chúng ta ở trong thế giới Ta-bà này, bất luận người thiện hay kẻ ác, bất luận làm việc gì cũng đều nghĩ đến thế giới Cực Lạc, không nên cho rằng ‘những công đức này của ta có thể khiến ta kiếp sau làm người, hoặc sanh lên trời’, không nên suy nghĩ như thế, mà nên hồi hướng phát nguyện vãng sanh về thế giới Cực Lạc.
 
‘Ba tâm’ này, đều nằm ở trong ‘Thâm tâm’: Biết rằng nương vào tự lực thì không thể thoát khỏi sáu đường; biết rằng hạng chúng sanh như chúng ta đây không thể nào thoát khỏi sáu đường, chỉ cần xưng danh hiệu Phật thì chắc chắn vãng sanh về thế giới Cực Lạc.
 
III. TỔNG KẾT.
 
Đại ý của kinh Quán Vô Lượng Thọ, theo chủ ý của Phật Thích-ca-mâu-ni mà nói thì chính là Trì

* Trang 125 *
device

danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ.
 
Như vậy, Đại sư Thiện Đạo tức là Phật A-di-đà thị hiện, giải thích đoạn kinh văn này là:
 
Căn cứ theo bản nguyện của Phật, thì ý của kinh này nằm ở chỗ chúng sanh phải Nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà.
 
Tuy kinh Quán Vô Lượng Thọ nói đến ‘Tam tâm’, nhưng ‘Tam tâm’ thì nằm ở trong ‘Thâm tâm’. Mà ‘Thâm tâm’ tức là tâm tin sâu, phần kinh văn vừa trích dẫn, và sự giảng giải của Đại sư Thiện Đạo, những nội dung này là ý nghĩa của tâm tin sâu. Nói khác đi, tin ‘chúng sanh tội ác sâu nặng không có nhân duyên ra khỏi sanh tử, chỉ cần xưng niệm sáu chữ hồng danh thì chắc chắn vãng sanh về thế giới Cực Lạc’. Đây chính là đại ý của kinh Quán Vô Lượng Thọ.

* Trang 126 *
device

 
Đại Ý Ba Kinh Một Luận Tịnh Độ