LOGO VNBET
PHẦN I
ĐẠI Ý KINH
VÔ LƯỢNG THỌ
 
 
 
 
I. TỰ THUYẾT
 
Căn cứ theo kinh điển của tông Tịnh Độ
 
Các vị liên hữu: Nam-mô A-di-đà Phật!
 
Hôm nay tôi cùng với mọi người bàn luận về đại ý của kinh Vô Lượng Thọ1.
 
Kinh Vô Lượng Thọ là bộ kinh căn bản nhất, chủ yếu nhất của tông Tịnh Độ. Các tông các phái đều có kinh điển để y cứ riêng. Nói về sự cao sâu,
_____________________________________
1 Kinh Vô Lượng Thọ 無量壽經 Cg: Song quyển kinh, Lưỡng quyển Vô Lượng Thọ kinh, Đại Vô Lượng Thọ kinh, Đại kinh, 2 quyển, do ngài Khương Tăng Khải dịch vào đời Tào Ngụy, Trung Quốc, được xếp vào Đại chánh tạng, tập 12. Nội dung kinh này nói về thời Phật Thế Tự Tại Vương có một vị quốc vương xuất gia làm tăng, hiệu là Pháp Tạng, thệ nguyện hóa độ tất cả chúng sanh đến thế giới Cực Lạc.

* Trang 19 *
device

huyền diệu của tông phái này, thì có sự linh ứng cảm động lòng người, có khả năng thu hút nhiều người chú ý, nhưng nếu không có kinh điển để y cứ, thì không phù hợp với lời Phật dạy, như vậy pháp này là ngoại đạo. Tông Tịnh Độ của chúng ta hoàn toàn căn cứ theo kinh luận, có kinh điển để y cứ, cũng có Tổ sư tương truyền. Chúng ta y cứ theo ba bộ kinh Tịnh Độ, đó là kinh Phật thuyết Vô Lượng Thọ, kinh Phật thuyết Quán Vô Lượng Thọ, kinh Phật thuyết A-di-đà.
 
Hôm nay tôi giới thiệu về đại ý của kinh Phật thuyết Vô Lượng Thọ, ngày mai giới thiệu về đại ý của kinh Phật thuyết Quán Vô Lượng Thọ, ngày mốt thì giới thiệu về đại ý của kinh Phật thuyết A-di-đà.
 
Tổ sư truyền thừa tông Tịnh Độ
 
Sự truyền thừa và trứ tác của Tổ sư trong tông Tịnh Độ chủ yếu là:
 
1. Dị hành phẩm của Bồ-tát Long Thọ1.
  1. Vãng sanh luận của Bồ-tát Thiên Thân.
  1. Vãng sanh luận chú của Tổ sư Đàm Loan.
 _________________________________
1 Long Thọ 龍樹 (tk2-3) Hâ: Na-già-ứ-thích-thọ-na, Na-già-a-chân-đà-na. Cg: Long Mãnh, Long Thắng. Tổ của phái Trung Quán ở Ấn Độ, ngài sanh vào khoảng thế kỷ 2-3 thuộc dòng dõi Bà-la-môn, Nam Ấn Độ. Ngài trước tác rất nhiều bộ luận nên người đời tôn xưng là Thiên Bộ Luận Chủ.

* Trang 20 *
device

  1. An lạc tập của Đại sư Đạo Xước1.
  1. Quán kinh sớ của Đại sư Thiện Đạo2.
 
Tuy địa điểm và thời gian ra đời của năm vị Tổ sư này đều khác nhau, nhưng cùng có một điểm chung là tất cả đều căn cứ theo ba bộ kinh Tịnh Độ, đặc biệt là nguyện thứ 18 trong kinh Vô Lượng Thọ, nguyện Niệm Phật vãng sanh để phát huy và triển khai nghĩa lý của tông Tịnh Độ.
 
Những trứ tác, cùng với sự triển khai và thu thập của năm vị Tổ sư này đều căn cứ theo nguyện thứ 18.
_____________________________
1 Đạo Xước 道綽 (562-645) Cg: Tây Hà Thiền sư. Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Đường, họ Vệ, người Vấn Thủy, Tinh Châu, huyện Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Sư là Tổ thứ 2 của tông Tịnh Độ Nhật Bản. Tác phẩm: Luận Tịnh Độ (2 quyển), An lạc tập (2 quyển).
 
2 Thiện Đạo 善導 (631-681): Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời Đường, người ở Lâm Truy, tỉnh Sơn Đông, hiệu Chung Nam Đại sư, họ Châu. Sư là Tổ thứ 3 của tông Tịnh Độ. Tông Tịnh Độ do Sư xiển dương rất mạnh mẽ, và xác lập, đặc biệt được gọi là Đại sư Thiện Đạo Lưu, là một trong những điểm đặc sắc của Phật giáo đời Đường. Trứ tác của Sư: Quán kinh sớ (4 quyển), Tịnh Độ Pháp sự tán (2 quyển), Quán niệm pháp môn (1 quyển), Vãng sanh lễ tán kệ (1 quyển), Bát-chu tán (1 quyển), Ngũ chủng tăng thượng duyên nghĩa (1 quyển).

* Trang 21 *
device

 
Đại Ý Ba Kinh Một Luận Tịnh Độ