LOGO VNBET

Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ

Lời thưa

Mục Lục

Phần I: Dàn ý Kinh Trung Bộ [Majjhima Nikāya]

1. Kinh số 1 - Kinh Pháp Môn Căn Bổn

2. Kinh số 2 - Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc

3. Kinh số 3 - Kinh Thừa Tự Pháp

4. Kinh số 4 - Kinh Sợ Hãi Khiếp Đảm

5. Kinh số 5 - Kinh Không Uế Nhiễm

6. Kinh số 6 - Kinh Ước Nguyện

7. Kinh số 7 - Kinh Ví Dụ Tấm Vải

8. Kinh số 8 - Kinh Đoạn Giảm

9. Kinh số 9 - Kinh Chánh Tri Kiến

10. Kinh số 10 - Kinh Niệm Xứ

11. Kinh số 11 - Tiểu Kinh Sư Tử Hống

12. Kinh số 12 - Đại Kinh Sư Tử Hống

13. Kinh sô 13 - Đại Kinh Khổ Uẩn

14. Kinh Số 14 - Tiểu Kinh Khổ Uẩn

15. Kinh số 15 - Kinh Tư Lương

16. Kinh số 16 - Kinh Tâm Hoang Vu

17. Kinh số 17 - Kinh Khu Rừng

18. Kinh số 18 - Kinh Mật Hoàn

20. Kinh số 20 - Kinh An Trú Tầm

21. Kinh số 21 - Kinh Ví Dụ Cái Cưa

22. Kinh số 22 - Kinh Ví Dụ Con Rắn

23. Kinh số 23 - Kinh Gò Mối

24. Kinh số 24 - Kinh Trạm Xe

25. Kinh số 25 - Kinh Bảy Mồi

26. Kinh số 26 - Kinh Thánh Cầu

27. Kinh số 27 - Tiểu Kinh Dụ Dấu Chân Voi

28. Kinh số 28 - Đại Kinh Dấu Chân Voi

29. Kinh số 29 - Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây

30. Kinh số 30 - Tiểu Kinh Thí Dụ Lõi Cây

31. Kinh số 31 - Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò

32. Kinh số 32 - Đại Kinh Rừng Sừng Bò

33. Kinh số 33 - Đại Kinh Người Chăn Bò

34. Kinh số 34 - Tiểu Kinh Người Chăn Bò

35. Kinh số 35 - Tiểu Kinh Saccaka

36. Kinh số 36 - Đại Kinh Saccaka

37. Kinh số 37 - Tiểu Kinh Đoạn Tận Ái

38. Kinh số 38 - Đại Kinh Đoạn Tận Ái

39. Kinh số 39 - Đại Kinh Xóm Ngựa

40. Kinh số 40 - Tiểu Kinh Xóm Ngựa

41. Kinh số 41 - Kinh Sāleyya

42. Kinh số 42 - Kinh Verañjaka

43. Kinh số 43 - Đại Kinh Phương Quảng

44. Kinh số 44 - Tiểu Kinh Phương Quảng

45. Kinh số 45 - Tiểu Kinh Pháp Hành

46. Kinh số 46 - Đại Kinh Pháp Hành

47. Kinh số 47 - Kinh Tư Sát

48. Kinh số 48 - Kinh Kosambī

49. Kinh số 49 - Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh

50. Kinh số 50 - Kinh Hàng Ma

51. Kinh số 51 - Kinh Kandaraka

52. KInh số 52 - Kinh Bát Thành

53. Kinh số 53 - KInh Hữu Học

54. Kinh số 54 - Kinh Potaliya

55. Kinh số 55 - Kinh Jīvaka

57. Kinh số 57 - Kinh Hạnh Con Chó

58. Kinh số 58 - Kinh Vương Từ Vô Úy

59. Kinh số 59 - Kinh Nhiều Cảm Thọ

60. Kinh số 60 - Kinh Không Gì Chuyển Hướng

61. Kinh số 61 - Kinh Giáo Giới La Hầu La Ở Rừng Am-Bà-Lâm

62. Kinh số 62 - Đại Kinh Giáo Giới La -Hầu-La

63. Kinh 63 - Tiểu Kinh Mālunkya

64. Kinh số 64 - Đại Kinh Mālunkyaputta

65.kinh số 65 - Kinh Bhaddāli

66. Kinh số 66 - Kinh Ví Dụ Con Chim Cáy

67. Kinh số 67 - Kinh Catumā

68. Kinh số 68 - Kinh Nalakapāna

69. Kinh số 69 - Kinh Gulissāni

70. Kinh số 70 - Kinh Kīṭāgiri

71. Kinh số 71 - Kinh Ba Minh Vacchagotta

72. Kinh số 72 - Kinh Aggivacchagotta

73. Kinh số 73 - Đại Kinh Vacchagotta

74. Kinh số 74 - Kinh Trường Trảo

75. Kinh số 75 - Kinh Māgandiya

76. Kinh số 76 - Kinh Sandaka

77. Kinh số 77 - Kinh Mahāsakuludāyi

78. Kinh số 78 - Kinh Samaṇamaṇḍikā

79. Kinh số 79 - Tiểu Kinh Thiện Sanh Ưu-Đà-Di

80. Kinh số 80 - Kinh Vekhanassa

81. Kinh số 81 - Kinh Ghaṭīkāra

82. Kinh số 82 - Kinh Raṭṭhapāla

83. Kinh số 83 - Kinh Makhādeva

84. Kinh số 84 - Kinh Madhurā

85. Kinh số 85 - Kinh Bồ Đề Vương Tử

86. Kinh số 86 - Kinh Angulimāla

87. Kinh số 87 - Kinh Ái Sanh

88. Kinh số 88 - Kinh Bāhitika

89. Kinh số 89 - Kinh Pháp Trang Nghiêm

90. Kinh số 90 - Kinh Kaṇṇakatthala

91. Kinh số 91 - Kinh Brahmāyu

92. Kinh số 92 - Kinh Sela

93. Kinh số 93 - Kinh Assalāyana

94. Kinh số 94 - Kinh Ghoṭamukha

95. Kinh số 95 - Kinh Cankī

96. Kinh số 96 - Kinh Esukārī

97. Kinh số 97 - Kinh Dhānañjāṇi

98. Kinh số 98 - Kinh Vāseṭṭha

99. Kinh số 99 - Kinh Subha

100. Kinh số 100 - Kinh Sangārava

101. Kinh số 101 - Kinh Devadaha

102. Kinh số 102 - Kinh Pañcattaya

103. Kinh số 103 - Kinh Kinti

104. Kinh số 104 - Kinh Sāmagāma

105. Kinh số 105 - Kinh Sunakkhatta

106. Kinh số 106 - Kinh Ānañjasappāya

107. Kinh số 107 - Kinh Gaṇaka Moggallāna

108. Kinh số 108 - Kinh Gopaka Moggallāna

109. Kinh số 109 - Đại Kinh Mãn Nguyệt

110. Kinh số 110 - Tiểu Kinh Mãn Nguyệt

111. Kinh số 111 - Kinh Bất Đoạn

112. Kinh số 112 - Kinh Sáu Thanh Tịnh

113. Kinh sô 113 - Kinh Chân Nhân

115. Kinh số 115 - Kinh Đa Giới

116. Kinh số 6 - Kinh Thôn Tiên

117. Kinh số 117 - Đại Kinh Bốn Mươi

118. Kinh số 118 - Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm

119. Kinh số 119 - Kinh Thân Hành Niệm

120. Kinh số 120 - Kinh Hành Sanh

121. Kinh số 121 - Kinh Tiểu Không

122. Kinh số 122 - Kinh Đại Không

123. Kinh số 123 - Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp

124. Kinh số 124 - Kinh Bạc Câu La

125. Kinh số 125 - Kinh Điều Ngự Địa

126. Kinh số 126 - Kinh Phù Di

127. Kinh số 127 - Kinh A Na Luật

128. Kinh số 128 - Kinh Tùy Phiền Não

129. Kinh số 129 - Kinh Hiền Ngu

130. Kinh số 130 - Kinh Thiên Sứ

131. Kinh số 131 - Kinh Nhứt Dạ Hiền Giả

132. Kinh số 132 - Kinh A Nan Nhứt Dạ Hiền Giả

134. Kinh số 134 - Kinh Lomasakangiya

135. Kinh số 135 - Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt

133. Kinh số 133 - Kinh Đại Ca Chiên Diên Nhứt Dạ Hiền Giả

136. Kinh số 136 - Kinh Đại Nghiệp Phân Biệt

137. Kinh số 137 - Kinh Phân Biệt Sáu Xứ

138. Kinh số 138 - Kinh Tổng Thuyết Biệt Thuyết

139. Kinh số 139 - Kinh Vô Tránh Phân Biệt

140. Kinh số 140 - Kinh Giới Phân Biệt

141. Kinh số 141 - Kinh Phân Biệt Sự Thật

142. Kinh số 142 - Kinh Phân Biệt Cúng Dường

143. Kinh số 143 - Kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc

144. Kinh số 144 - Kinh Giáo Giới Channa

145. Kinh số 145 - Kinh Giáo Giới Phú - Lâu - Na

146. Kinh số 146 - Kinh Giáo Giới Nandaka

147. Kinh số 147 - Tiểu Kinh Giáo Giới La - Hầu - La

148. Kinh số 148 - Kinh Sáu Sáu

149. Kinh số 149 - Đại Kinh Sáu Xứ

150. Kinh số 150 - Kinh Nói Cho Dân Chúng Nagaravinda

151. Kinh số 151 - Kinh Khất Thực Thanh Tịnh

152. Kinh số 152 - Kinh Căn Tu Tập

Phần II: Tóm Tắt Kinh Trường Bộ

1. Kinh số 1 - Kinh Phạm Võng

2. Kinh số 2 - Kinh Sa Môn Quả

3. Kinh số 3 - Kinh Ambaṭṭha

4. Kinh số 4 - Kinh Chủng Đức

5. Kinh số 5 - Kinh Cứu La Đàn Lầu

6. Kinh số 6 - Kinh Mahāli

7. Kinh số 7 - Kinh Jāliya

8. Kinh số 8 - Kinh Kassapa Sư Tử Hống

9. Kinh số 9 - Kinh Bổ Thác Bà Lậu

10. Kinh số 10 - Kinh Tu Bà

11. Kinh số 11 - Kinh Kiên Cố

12. Kinh số 12 - Kinh Lô Già

13. Kinh số 13 - Kinh Tam Minh

14. Kinh số 14 - Kinh Đại Bổn

15. Kinh số 15 - Kinh Đại Duyên

16. Kinh số 16 - Kinh Đại Bát Niết Bàn

17. Kinh số 17 - Kinh Đại Thiện Kiến Vương

18. Kinh số 18 - Kinh Xà Ni Sa

19. Kinh số 19 - Kinh Đại Đền Tôn

20. Kinh số 20 - Kinh Đại Hội

21. Kinh số 21 - Kinh Đế Thích Sở Vấn

22. Kinh số 22 - Kinh Đại Niệm Xứ

23 Kinh số 23 - Kinh Tệ Túc

24. Kinh số 24 - Kinh Ba Lê

25. Kinh số 25 - Kinh Ưu Đàm Bà La Sư Từ Hống

26. Kinh số 26 - Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống

27. Kinh số 27 - Kinh Khởi Thế Nhân Bổn

28. Kinh số 28 - Kinh Tự Hoan Hỷ

29. Kinh số 29 - Kinh Thanh Tịnh

30. Kinh số 30 - Kinh Tướng

31. Kinh số 31 - Kinh Giáo Giới Thi Ca La Việt

32. Kinh số 32 - Kinh A Sá Nang Chi

33. Kinh số 33 - Kinh Phúng Tụng

34. Kinh số 34 - Kinh Thập Thượng

Tác Phẩm và Dịch Phẩm của HT. Thích Minh Châu đã xuất bản

Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ