LOGO VNBET
Kinh số 1

KINH PHÁP MÔN CĂN BỔN
(Mlapariyya Sutta)

(M.i, 1)

A. Duyên khởi:
Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo và nói sẽ thuyết giảng pháp môn căn bản của tất cả các pháp.
B. Chánh kinh:
Có bốn hạng người ở trên đời:
I. Hạng vô văn phàm phu
1. Thái độ đối với bậc chơn nhân, bậc Thánh, đối với pháp các bậc chơn nhân và các bậc Thánh.
2. Thái độ đối với tất cả pháp, bắt đầu từ địa đại đến Niết-bàn (24 pháp). Tưởng tri, nghĩ đến, nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu tất cả pháp, nghĩ đến tự ngã như là tất cả pháp, nghĩ rằng tất cả pháp là của ta, hân hoan trong tất cả pháp. Vì cớ sao? Vì người ấy không liễu tri tất cả pháp.

* Trang 19 *
device

II. Hạng Tỷ-kheo hữu học, tâm chưa thành tựu, đang cần cầu sự an tịnh khỏi các triền ách
Thắng tri tất cả pháp, không nghĩ đến tất cả pháp, không nghĩ đến tự ngã đối chiếu tất cả pháp, không nghĩ đến tự ngã như là tất cả pháp, không nghĩ đến tất cả pháp là của Ta, không dục hỷ tất cả pháp. Vì cớ sao? Vì vị ấy có thể liễu tri tất cả pháp.
III. Hạng Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, các lậu đã tận, tu hành thành mãn
1. Thắng tri tất cả pháp, không nghĩ đến tất cả pháp, không nghĩ đến tự ngã đối chiếu tất cả pháp, không nghĩ đến tự ngã như là tất cả pháp, không nghĩ đến tất cả pháp là của Ta, không có dục hỷ tất cả pháp. Vì cớ sao? Vì vị ấy liễu tri tất cả pháp.
2. ... (như trên)... vì vị ấy trừ được tham dục, vì tự ngã không có tham dục.
3. ... (như trên)... vì vị ấy trừ được sân, vì tự ngã không có sân.
4. ... (như trên)... vì vị ấy trừ được si, vì tự ngã không có si.

* Trang 20 *
device

IV. Như Lai là bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác
1. Thắng tri tất cả các pháp… (như trên).. Vì cớ sao? Vì Như Lai liễu tri tất cả pháp.
2. Thắng tri tất cả pháp… (như trên)... Vì cớ sao? Vì Như Lai biết rằng dục hỷ (nandi) là căn bản của đau khổ, từ hữu sanh khởi lên, và già chết đến với loài hữu tình. Do vậy, Như Lai với sự diệt trừ khát ái toàn diện, với sự ly tham, đoạn diệt, xả ly từ bỏ khát ái, chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác.
C. Kết luận:
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.

 
*

* Trang 21 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ