LOGO VNBET
Kinh số 10
KINH NIỆM XỨ
(Satipaṭṭhna Sutta)
(M.i, 55)
 
A. Duyên khởi:
Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo và thuyết giảng kinh này.
B. Chánh kinh:
I. Thế Tôn giải thích thế nào là 4 niệm xứ.
II. Thế nào là quán thân trên thân.
1. Niệm hơi thở vô, hơi thở ra.
2. Quán các oai nghi.
3. Quán các hành tướng của thân.
4. Quán các thân phần của thân.
5. Quán vị trí các giới trên thân.
6. Quán thi thể trong nghĩa địa.
a. Thi thể quăng vào nghĩa địa trong 3 ngày.

* Trang 40 *
device

b.  Quán thân bị côn trùng muông thú ăn.
c. Quán bộ xương còn liên kết hay sau khi bị rã rời.
d.   Quán toàn xương trắng trở thành bột.
III. Quán thọ trên các cảm thọ: 9 loại cảm thọ.
IV. Quán tâm trên các tâm: có 16 loại tâm.
V. Quán pháp trên các pháp.
1. Đối với 5 triền cái.
2. Đối với 5 thủ uẩn.
3. Đối với 6 nội ngoại xứ.
4. Đối với 7 giác chi.
5. Đối với 4 sự thật.
VI. Khả năng chứng quả của pháp môn này: 1 trong 2 quả: A-la-hán hay Bất lai trong thời gian từ 7 năm đến 7 ngày.
C. Kết luận:
Các Tỷ-kheo tín thọ lời Thế Tôn dạy.
*

* Trang 41 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ