LOGO VNBET
Kinh số 10
KINH TU-BÀ
 (Subha Sutta)
 
Kinh này kể lại cuộc đàm thoại giữa Đại đức nanda và Bà-la-môn Subha sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn. Subha muốn nhờ đại đức nanda, một vị đệ tử hầu cận Đức Phật, kể lại cho nghe những pháp Phật hằng tán thán và Đại đức nanda giảng về Giới, Định, Tuệ, tức là ba vô lậu học. Kinh này rất giống với kinh Smađđaphala (Sa-môn quả), bản kinh số 2 trong tập Dỵgha Nikya (Trường Bộ Kinh Tập 1).
*

* Trang 381 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ