LOGO VNBET
Kinh số 100
KINH SANGĀRAVA
(Sangārava Sutta)
(M.ii, 209)
A. Duyên khởi:
Nhờ nữ Bà-la-môn Dhnađjni giới thiệu, thanh niên Sangārava đi đến gặp Đức Phật và bắt đầu đàm đạo về một số vấn đề.
B. Chánh kinh:
I. Thanh niên Sangrava hỏi có vị Sa-môn, Bà-la-môn tự xem là đã chứng đạt ngay trong hiện tại thông trí cứu cánh Phạm hạnh. Đức Phật trả lời là có 3 hạng Sa-môn, Bà-la-môn tự cho đã chứng được cứu cánh Phạm hạnh: một hạng do truyền thống, một hạng do lòng tin, một hạng đối với các pháp chưa từng được nghe đạt được cứu cánh Phạm hạnh nhờ thương trí. Đức Phật tự xem là thuộc hạng người thứ ba.
II. Đức Phật tự kể đời mình chứng được cứu cánh Phạm hạnh như thế nào.

* Trang 248 *
device

III. Thanh niên Sangārava hỏi có chư thiên không. Sa-môn Gotama trả lời là chắc chắn có chư thiên.
C. Kết luận:
Thanh niên Sangārava nói lên lời tán thán Sa-môn Gotama và xin quy y 3 ngôi báu.

 
*

* Trang 249 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ