LOGO VNBET
Kinh số 104
KINH LÀNG SĀMA
(Sāmagāma Sutta)
(M.ii, 243)
 
A. Duyên khởi:
Tôn giả nanda và Sa-di Cunda trình lên Thế Tôn sự kiện, sau khi Ntaputta tạ thế các Ni-kiền-tử bắt đầu tranh cãi nhau. Hai vị khởi lên mong ước sau khi Thế Tôn nhập diệt, sẽ không có sự tranh cãi giữa các đệ tử của Thế Tôn.
B. Chánh kinh:
I. Thế Tôn dạy những tranh luận và tăng thượng mạn, tăng thượng giới bổn là nhỏ nhặt không quan hệ. Nhưng tranh luận về con đường mới đưa đến bất an cho đa số.
II. Thế Tôn giải thích 6 căn bản tranh chấp.
III. Thế Tôn giải thích 4 tránh sự.
IV. Thế Tôn giải thích 7 diệt tránh pháp để giải quyết các tranh chấp.

* Trang 256 *
device

V. Thế Tôn giải thích 6 pháp cần phải ghi nhớ.
C. Kết luận:
Tôn giả nanda tín thọ lời Thế Tôn dạy.
*

* Trang 257 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ