LOGO VNBET
Kinh số 11
KINH KIÊN CỐ
 (Kevaddha Sutta)
 
Kinh này nói đến thần thông và thái độ của Đức Phật về vấn đề này.
Cư sĩ Kevaddha đến yêu cầu Đức Phật bảo vị Tỷ-kheo hiện hóa các thần thông để gây lòng tin cho hàng Phật tử. Đức Phật từ chối và kể ba loại thần thông: thần túc thông hay thần thông với các phép lạ, tha tâm thông hay thần thông tìm biết tư tưởng của người khác, và giáo hóa thần thông là giảng dạy theo giới, định, huệ. Đức Phật cho biết Ngài bác bỏ thần túc thông, tha tâm thông và chỉ tán thán giáo hóa thần thông mà thôi, dầu Đức Phật đã chứng được ba pháp thần thông này. Rồi Đức Phật kể câu chuyện một vị Tỷ-kheo muốn tìm hiểu bốn đại: địa, thủy, hỏa, phong biến đi ở chỗ nào, không để một vết tích gì cả. Vị Tỷ-kheo này lên gặp các thiên thần ở cõi Tứ thiên vương thiên, hỏi Tứ thiên vương, lên gặp các thiên thần ở cõi Tam thập tam thiên, hỏi Sakka vua

* Trang 382 *
device

cõi này, lên gặp các vị thần ở cõi Dạ-ma, hỏi Suyma vua cõi này, lên gặp các thiên thần ở cõi Đâu-suất, hỏi Santusita vua cõi này, lên gặp các thiên thần ở cõi Hóa lạc thiên, hỏi Sunimmita vua cõi này, lên gặp các thiên thần ở cõi Tha hóa tự tại thiên, hỏi Vasavatti vua cõi này; vị nào cũng trả lời không biết. Cuối cùng lên gặp các thiên thần ở cõi Phạm thiên, hỏi Phạm thiên, vị này cũng trả lời không biết và khuyên nên đến hỏi đức Thế Tôn. Đức Phật khuyên nên sửa lại câu hỏi như sau:
“Chỗ nào mà tứ đại, tứ đại chủng tìm không có chân đứng? Chỗ nào khiến cho danh và sắc được phối hợp phải diệt mất?” Và Đức Phật trả lời: “Tứ đại và các tứ đại chủng không có chân đứng trong tâm của vị A-la-hán. Khi thức diệt, thì 4 đại chủng gồm cả danh sắc được diệt theo.”
*

* Trang 383 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ