LOGO VNBET
Kinh số 110
TIỂU KINH MÃN NGUYỆT
(Cūḷapuṇṇama Sutta)
(M.iii, 20)
 
A. Duyên khởi:
Thế Tôn xác nhận, một người bất chánh không thể biết được một người bất chánh và một người chân chánh.
B. Chánh kinh:
  1. Thế Tôn định nghĩa tám pháp của người bất chánh và nêu rõ dị thục của người bất chánh.
  2. Thế Tôn nói đến tám pháp của người chân chánh và quả dị thục của người chân chánh.
C. Kết luận:
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
*

* Trang 267 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ