LOGO VNBET
Kinh số 111
KINH BẤT ĐOẠN
(Anupada Sutta)
(M.iii, 25)
 
A. Duyên khởi:
Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo rồi thuyết giảng.
B. Chánh kinh:
 1. Thế Tôn tán thán trí tuệ Tôn giả Sriputta.
 2. Thế Tôn tán thán bất đoạn pháp quán của Tôn giả Sriputta về sơ thiền.
 3. Thế Tôn tán thán bất đoạn pháp của Tôn giả Sriputta về thiền thứ hai.
 4. Thế Tôn tán thán bất đoạn pháp quán của Tôn giả Sriputta về thiền thứ ba.
 5. Thế Tôn tán thán bất đoạn pháp quán của Tôn giả Sriputta về thiền thứ tư.
 6. Thế Tôn tán thán bất đoạn pháp quán của Tôn giả Sriputta về Không vô biên xứ.

* Trang 268 *
device

 1. Thế Tôn tán thán bất đoạn pháp quán của Tôn giả Sriputta về Thức vô biên xứ.
 2. Thế Tôn tán thán bất đoạn pháp quán của Tôn giả Sriputta về Vô sở hữu xứ.
 3. Thế Tôn tán thán bất đoạn pháp quán của Tôn giả Sriputta về Phi tưởng phi phi tưởng xứ.
 4. Thế Tôn tán thán bất đoạn pháp quán của Tôn giả Sriputta về Diệt thọ tưởng định.
 5. Thế Tôn tán thán Tôn giả Sriputta là cứu cánh trong Thánh giới, Thánh định, Thánh tuệ, là con chánh tông của Thế Tôn, thừa tự Chánh pháp, không thừa tự vật chất và chơn chánh chuyển Pháp luân vô thượng đã được Như Lai chuyển vận.
C. Kết luận:
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời dạy Thế Tôn.

*

* Trang 269 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ