LOGO VNBET
Kinh số 116
KINH THÔN TIÊN
(Isigili Sutta)
(M.iii, 68)
A. Duyên khởi:
Thế Tôn đứng trên núi Isigili và nói với các Tỷ-kheo về những ngọn núi xung quanh Rjagaha (Vương xá).
B. Chánh kinh:
I. 5 ngọn núi gần Rjagaha đã từng có những tên gọi khác nhau.
II. Thế Tôn kể câu chuyện quá khứ về ngọn núi Isigili:
1. Nguồn gốc của tên gọi núi Isigili.
2. 13 bậc Độc Giác Phật đã từng trú ở núi Isigili.
III. Thế Tôn khuyên đảnh lễ những bậc Độc Giác Phật như vậy.
C. Kết luận:
Không có câu: “Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy”.

* Trang 279 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ