LOGO VNBET
Kinh số 12
ĐẠI KINH SƯ TỬ HỐNG
(Mahsỵhanda Sutta)
(M.i, 68)
A. Duyên khởi:
Sunakkhatta chỉ trích Sa-môn Gotama không có pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh. Tôn giả Sriputta tường thuật lên Thế Tôn rõ lời chỉ trích này, nên Thế Tôn thuyết giảng kinh này.
B. Chánh kinh:
I. Thế Tôn phê bình Sunakkhatta là ngu si, nghĩ rằng nói xấu Đức Phật nhưng chính là nói lời tán thán Thế Tôn và không biết 4 tùy pháp về Đức Phật.
II. 10 lực của Như Lai.
III. 4 vô sở uý.
IV. Thế Tôn đi đến 8 hội chúng không có sợ hãi.
V. Thế Tôn đối với:

* Trang 44 *
device

1. Bốn loại sanh.
2. Năm loại sanh thú.
VI. Thế Tôn khổ hạnh, bần uế, yểm ly, độc cư đệ nhất, đại bất tịnh thực, khổ hạnh đối với thời tiết, hạnh xả ly.
VII. Như Lai đối với 7 tà kiến, giới cấm thủ của ngoại đạo, và nói về trí tuệ của Như Lai lúc 80 tuổi.
VIII. Như Lai đặt tên cho kinh này.
C. Kết luận:
Tôn giả Nagasamala hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.

*

* Trang 45 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ