LOGO VNBET
Kinh số 12
KINH LÔ-GIÀ
 (Lohicca Sutta)

Bà-la-môn Lohicca không muốn cho vị Sa-môn hay Bà-la-môn dạy cho những người khác biết những quả vị mình đã tự chứng và xem rằng sự giáo hóa ấy là vô ích, vì ai có thể giúp được ai, chẳng khác người mới thoát khỏi xiềng xích lại tạo thêm một xiềng xích mới cho mình và như vậy là một hình thức của sự tham ái.
Đức Phật giải thích sự nguy hại của thái độ này, vì như vậy sẽ làm cho mọi người không hưởng được những lời dạy thiết thực lợi ích của những vị có thật tu, thật chứng, và những người chủ trương thái độ như vậy là những người có hại cho xã hội nói chung, là những người nuôi dưỡng sân hận, là những người có tà kiến, và những ai có tà kiến sẽ sinh ra ở đại ngục hay súc sanh. Rồi Đức Phật giới thiệu ba hạng giáo sư đáng bị khiển trách:
Hạng thứ nhất là vị giáo sư chưa chứng được Sa-môn quả mà ra giảng dạy và vì dạy

* Trang 384 *
device

kém nên thính chúng không chịu nghe lời giảng dạy và vẫn sống theo lối sống cũ. Hạng thứ hai cũng chưa chứng được Sa-môn quả, nhưng nhờ giảng dạy giỏi, nên thính chúng nghe và cố gắng thực hành theo. Hạng thứ ba đã chứng được Sa-môn quả, nhưng giảng dạy kém nên thính chúng không nghe theo. Cả ba hạng giáo sư này đều đáng bị khiển trách. Chỉ có hạng giáo sư không những chứng được Sa-môn quả, mà còn khéo léo trong sự giảng dạy, khuyến khích chúng cảm phục, thâm hiểu và thực hành theo. Chỉ có hạng giáo sư này mới không bị khiển trách và được sự tán thán hoàn toàn.
*

* Trang 385 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ