LOGO VNBET
Kinh số 128
KINH TÙY PHIỀN NÃO
(Upakkilesa Sutta)
(M.iii, 152)
A. Duyên khởi:
Thế Tôn khuyên các Tỷ-kheo ở Kosambī chớ có đấu tranh cãi nhau nhưng không được, nên bỏ đi và nói lên những bài kệ về hận thù, không hận thù, đoàn kết, không đoàn kết, bè bạn kẻ ngu và sống cô độc. Rồi Thế Tôn đến thăm Tôn giả Bhagu và đến thăm 3 Tôn giả Anuruddha, Kimbila, Nandiya.
B. Chánh kinh:
I. Cuộc nói chuyện giữa Thế Tôn với 3 vị Tôn giả về 3 vấn đề:
1. Sống hòa hợp nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm.
2. Sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần.
3. Chứng được các pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng.

* Trang 308 *
device

II. Thế Tôn giải thích các hiện tượng vì sao khi tu định được hào quang và các sắc pháp nhưng lại biến mất, hoặc hào quang và các sắc pháp có sự sai khác:
1. Thế Tôn giải thích do 11 tùy phiền não khởi lên nên hào quang và sắc pháp biến mất.
2. Thế Tôn giải thích vì có tác ý hay không tác ý, nên có khi thấy hào quang nhưng không thấy sắc pháp, khi thấy sắc pháp nhưng không thấy hào quang.
3. Thế Tôn giải thích vì định có hạn lượng nên hào quang và sắc pháp có hạn lượng.
III. Thế Tôn tu tập 3 loại định và cuối cùng chứng quả.
C. Kết luận:
Tôn giả Anuruddha hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
*

* Trang 309 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ