LOGO VNBET
Kinh số 13
ĐẠI KINH KHỔ UẨN
(Mahdukkhakkhandha Sutta)
(M.i, 83)
 
A. Duyên khởi:
Nghe các du sĩ ngoại đạo chất vấn sự hiểu biết về dục, về sắc, về cảm thọ của Sa-môn Gotama và ngoại đạo không có sai khác gì, các Tỷ-kheo về trình lên Đức Phật và Đức Phật thuyết giảng.
B. Chánh kinh:
I. Ngoại đạo không thể trả lời về vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của dục, sắc và các cảm thọ.
II. Thế Tôn giải thích về vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của 3 pháp ấy:
1. Vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các dục.
2. Vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các sắc.

* Trang 46 *
device

3. Vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các thọ.
C. Kết luận:
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn.
*

* Trang 47 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ