LOGO VNBET
Kinh số 131
KINH NHỨT DẠ HIỀN GIẢ
(Bhaddekaratta Sutta)
(M.iii, 187)
A. Duyên khởi:
Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo và nói sẽ giảng tổng thuyết và biệt thuyết về nhứt dạ hiền giả.
B. Chánh kinh:
I. Thế Tôn giảng tổng thuyết nhứt dạ hiền giả.
II. Biệt thuyết về nhứt dạ hiền giả:
  1. Thế nào là truy tìm quá khứ và không truy tìm quá khứ.
  2. Thế nào là ước vọng tương lai và không ước vọng tương lai.
  3. Thế nào là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại và không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại.
C. Kết luận:
Thế Tôn xác nhận do duyên ở đây nói lên bài kệ này.

* Trang 316 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ