LOGO VNBET
Kinh số 132
KINH A.NAN NHỨT DẠ HIỀN GIẢ
(Ānandabhaddekaratta Sutta)
(M.iii, 189)
 
A. Duyên khởi:
Tôn giả nanda tại hội trường thuyết pháp, khích lệ, sách tấn các Tỷ-kheo với bài kinh nhất dạ hiền giả. Thế Tôn đến hỏi Tôn giả nanda đã thuyết giảng như thế nào.
B. Chánh kinh:
I. Tôn giả nanda trả lời là đã thuyết về tổng thuyết và biệt thuyết đề tài này.
II. Thế Tôn giảng cho nanda bài kinh này:
  1. Tổng thuyết.
  2. Biệt thuyết:
a. Thế nào là truy tìm quá khứ.
b.     Thế nào là không truy tìm quá khứ.
c. Thế nào là ước vọng tương lai.
d.     Thế nào là không ước vọng tương lai.

* Trang 317 *
device

đ.     Thế nào là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại.
e. Thế nào là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại.
C. Kết luận:
Tôn già nanda hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn.
*

* Trang 318 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ