LOGO VNBET
Kinh số 133
KINH ĐẠI CA-CHIÊN-DIÊN
NHỨT DẠ HIỀN GIẢ

(Mahākaccānabhaddekaratta Sutta)
(M.iii, 192)
A. Duyên khởi:
Một thiên nhân khuyên Tỷ-kheo Samiddhi nên thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết về Nhứt dạ hiền giả. Tôn giả đi đến hỏi Thế Tôn, và Thế Tôn nói lên bài kệ ấy rồi đi vào tinh xá.
B. Chánh kinh:
I. Các Tỷ-kheo đến mời Tôn giả Kaccna giải thích tổng thuyết và biệt thuyết bài kệ ấy. Ban đầu Tôn giả khiêm tốn chối từ, sau Tôn giả chấp nhận và thuyết giảng.
II. Tôn giả Kaccna thuyết giảng:
  1. Phần tổng thuyết.
  2. Phần biệt thuyết:
a. Thế nào là quá khứ có truy tầm và quá khứ không truy tầm.

* Trang 323 *
device

b. Thế nào là ước vọng tương lai và không ước vọng tương lai.
c.. Thế nào là bị lôi cuốn trong hiện tại và không bị lôi cuốn trong hiện tại.
III. Các Tỷ-kheo tường thuật lại lời thuyết giảng của Tôn giả Kaccna lên Thế Tôn. Thế Tôn tán thán Tôn giả Kaccna và xác nhận lời thuyết giảng đúng với chánh pháp.
C. Kết luận:
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
*

* Trang 324 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ