LOGO VNBET
Kinh số 136
KINH ĐẠI NGHIỆP PHÂN BIỆT
(Mahākammavibhanga Sutta)
(M.iii, 207)
A. Duyên khởi:
Du sĩ Potaliputta hỏi Tôn giả Samiddhi 2 câu hỏi và câu trả lời của Tôn giả không làm cho du sĩ thỏa mãn. Câu chuyện được Tôn giả trình lên Thế Tôn, Thế Tôn la Tôn giả Samiddhi không biết cách trả lời và dạy nên trả lời như thế nào là đúng. Rồi Thế Tôn phân tích phân biệt đại nghiệp của Như Lai.
B. Chánh kinh:
I. Thế Tôn phân tích có 4 hạng người ở đời:
 1. Tạo 10 ác nghiệp đọa địa ngục, đọa xứ.
 2. Tạo 10 ác nghiệp sanh thiện thú.
 3. Tạo 10 thiện nghiệp sanh thiện thú.
 4. Tạo 10 thiện nghiệp, đọa cõi dữ, ác thú.
II. Vì thấy có thực 4 hạng người trên nên có 4 tri kiến, quan điểm khởi lên:

* Trang 325 *
device

 1. Có ác nghiệp, có quả báo ác nghiệp. Ai tạo 10 ác nghiệp phải đọa vào đọa xứ. Thấy vậy, biết vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng.
 2. Không có ác nghiệp, không có quả báo ác nghiệp. Ai tạo 10 ác nghiệp được sanh lên thiện thú. Thấy vậy, biết vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng.
 3. Có thiện nghiệp, có quả báo thiện nghiệp. Ai tạo 10 thiện nghiệp sẽ được sanh lên thiện thú. Thấy vậy, biết vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng.
 4. Không có thiện nghiệp, không có quả báo thiện nghiệp. Ai tạo 10 thiện nghiệp phải đọa vào đọa xứ. Thấy vậy, biết vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng.
III. Thế Tôn phê bình 4 quan điểm trên:
 1. Quan điểm thứ nhất: Thế Tôn chấp nhận 2 điểm, không chấp nhận 3 điểm.
 2. Quan điểm thứ hai: Thế Tôn chấp nhận 1 điểm, không chấp nhận 4 điểm.
 3. Quan điểm thứ ba: Thế Tôn chấp nhận 2 điểm, không chấp nhận 3 điểm.

* Trang 326 *
device

 1. Quan điểm thứ tư: Thế Tôn chấp nhập 1 điểm, không chấp nhận 4 điểm.
IV. Thế Tôn giải thích vì sao có 4 loại người trên, có 4 trường hợp trên:
 1. Trường hợp thứ nhất: Làm 10 ác hạnh chịu quả báo đọa xứ.
 2. Trường hợp thứ hai: Làm 10 ác hạnh được quả báo thiện thú.
 3. Trường hợp thứ ba: Làm 10 thiện nghiệp được quả báo thiện thú.
 4. Trường hợp thứ tư: Làm 10 thiện nghiệp chịu quả báo đọa xứ.
V. Thế Tôn tổng thuyết có 4 loại nghiệp.
C. Kết luận:
Tôn giả nanda hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
*

* Trang 327 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ