LOGO VNBET
Kinh số 137
KINH PHÂN BIỆT SÁU XỨ
(Saḷāyatanavibhanga Sutta)
(M.iii, 215)
 
A. Duyên khởi:
Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo và nói sẽ giảng về phân biệt sáu xứ.
B. Chánh kinh:
I. Thế Tôn tổng thuyết về phân biệt sáu xứ.
II. Thế Tôn biệt thuyết về sáu xứ.
  1. Sáu nội xứ cần phải biết.
  2. Sáu ngoại xứ cần phải biết.
  3. Sáu thức xứ cần phải biết.
  4. Sáu xúc thân cần phải biết.
  5. 18 ý hành cần phải biết.
  6. 36 loại hữu tình cần phải biết.
  7. Do y cứ cái này, đoạn tận cái này.
  8. Có 3 niệm xứ một bậc Thánh phải thực hành...

* Trang 328 *
device

9. Trong các vị huấn luyện sư, vị ấy được gọi là Vô thượng Điều ngự sư.
C. Kết luận:
Các vị Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
*

* Trang 329 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ