LOGO VNBET
Kinh số 14
TIỂU KINH KHỔ UẨN
(Cḷadukkhakkhandha Sutta)
(M.i, 91)
 
A. Duyên khởi:
Mahnama hỏi Thế Tôn vì sao dầu hiểu được lời Thế Tôn dạy tham, sân, si là cấu uế của tâm, tuy vậy, tham, sân, si vẫn khởi lên. Đức Phật trả lời với bài kinh này.
B. Chánh kinh:
I. Đức Phật trả lời, pháp còn tồn tại khiến tham sân si khởi lên là lòng dục, và các dục chỉ có thể do như thật chánh quán các dục và do thiền định mới được trừ diệt. Đây cũng là kinh nghiệm của Đức Phật, khi Ngài chưa thành đạo.
II. Đức Phật giải thích về vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các dục.
III. Cuộc đàm thoại giữa Sa-môn Gotama và các Ni-kiền-tử.

* Trang 48 *
device

1. Quan điểm diệt khổ của Ntaputta.
2. Hạnh phúc không thể thành tựu nhờ khổ, cũng không thể thành tựu nhờ hạnh phúc, trong nghĩa thọ hưởng các dục, chính phải nhờ thiền để đoạn trừ các dục.
3. Sa-môn Gotama sống hạnh phúc hơn vua Bimbisra vì Ngài trú ở thiền định.
C. Kết luận:
Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Mahnama thuộc dòng họ Sakka hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
*

* Trang 49 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ