LOGO VNBET
Kinh số 144
KINH GIO GIỚI CHANNA
(Channovāda Sutta)
(M.iii, 263)
 
A. Duyên khởi:
Tôn giả Sriputta và Tôn giả Cunda đi đến thăm Tôn giả Channa đang bị bệnh và cuộc đàm thoại giữa Tôn giả Sriputta và Tôn giả Channa bắt đầu.
B. Chánh kinh:
I. Cuộc hội thoại giữa Tôn giả Sriputta, Tôn giả Channa và Tôn giả Cunda:
1. Tôn giả Channa cho biết bệnh trạng nguy kịch của mình và nói lên ý muốn đem lại con dao. Tôn giả Sriputta khuyên chớ nên làm vậy. Tôn giả Channa vẫn nói lên quyết chí của mình muốn đem lại con dao.
2. Tôn giả Sriputta hỏi Tôn giả Channa về chứng đắc lý vô ngã và Tôn giả Cunda giáo giới Tôn giả Channa.

* Trang 341 *
device

II. Sau khi Tôn giả Sriputta và Tôn giả Cunda giáo giới xong ra về, Tôn giả Channa đem lại con dao.
III. Tôn giả Sriputta đến hỏi Thế Tôn sanh xứ của Tôn giả Channa. Thế Tôn xác nhận Tôn giả Channa đem lại con dao không có phạm tội vì không có chấp thủ thân khác.
C. Kết luận:
Tôn giả Sriputta hoan hỷ thọ trì lời Thế Tôn dạy.

 
*

* Trang 342 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ