LOGO VNBET
Kinh số 145
KINH GIÁO GIỚI PHÚ-LÂU-NA
(Puṇṇovda Sutta)
(M.iii, 267)
A. Duyên khởi:
Tôn giả Puṇṇa thỉnh Thế Tôn thuyết pháp vắn tắt để Tôn giả có thể tinh cần hành trì. Thế Tôn nhận lời.
B. Chánh kinh:
I. Thế Tôn giảng vị Tỷ-kheo tham đắm năm dục trưởng dưỡng thời khổ sanh, không tham đắm 5 dục trưởng dưỡng đưa đến khổ diệt.
II. Khi được biết Tôn giả Puṇṇa sẽ sống ở Sunparanta, Thế Tôn hỏi Tôn giả sẽ phản ứng như thế nào đối với cách đối đãi bạo ngược của dân vùng ấy. Khi Tôn giả nói lên hạnh kham nhẫn của mình, Thế Tôn xác chứng Tôn giả Puṇṇa có thể sống tại địa phương ấy.
III. Tôn giả Puṇṇa hóa độ được 1000 nam cư sĩ, nữ cư sĩ, chứng được 3 minh và mệnh chung.

* Trang 343 *
device

IV. Thế Tôn xác chứng Tôn giả Puṇṇa đã nhập Niết-bàn.
C. Kết luận:
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
*

* Trang 344 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ