LOGO VNBET
Kinh số 147
TIỂU KINH GIÁO GIỚI LA-HẦU-LA
(Cūḷarāhulovāda Sutta)
(M.iii, 277)
A. Duyên khởi:
Thế Tôn biết đã thuần thục là những pháp đưa đến giải thoát cho Tôn giả Rhula. Thế Tôn quyết định huấn luyện Tôn giả Rhula đưa đến đoạn trừ các lậu hoặc. Thế Tôn bảo Tôn giả Rhula cùng đi với Thế Tôn để nghỉ trưa ở Andhavana và Thế Tôn khởi sự luận đạo với Tôn giả Rhula về lý vô ngã.
B. Chánh kinh:
I. Lý vô ngã đối với con mắt, các sắc, nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, tưởng, hành, thức.
II. Lý vô ngã đối với tai, nhĩ thức, nhĩ xúc, nhĩ thọ, tưởng, hành, thức và đối với các căn khác cho đến ý căn.
III. Sự giải thoát của bậc đa văn Thánh đệ tử khỏi các pháp được khởi lên nhờ không chấp thủ các pháp.

* Trang 347 *
device

C. Kết luận:
Tôn giả Rhula chứng được quả A-la-hán và các chư thiên chứng được quả Dự lưu.
*

* Trang 348 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ