LOGO VNBET
Kinh số 150
KINH NÓI CHO DÂN CHÚNG
NAGARAVINDA

(Nagaravindeyya Sutta)
(M.iii, 290)
 
A. Duyên khởi:
Các Bà-la-môn gia chủ ở Nagaravinda đến yết kiến Thế Tôn và Thế Tôn thuyết giảng kinh này.
B. Chánh kinh:
I. Hạng Sa-môn, Bà-la-môn không đáng cung kính và nguyên nhân vì sao. Ai đối với sáu trần, không ly tham, không ly sân, không ly si, nội tâm không tịch tịnh, các nghiệp khi thăng bằng, khi không thăng bằng, không hơn các người gia chủ.
II. Hạng Sa-môn, Bà-la-môn đáng cung kính và nguyên nhân vì sao đáng cung kính. Ai đối với 6 trần ly tham, ly sân, ly si, nội tâm tịch tịnh, các nghiệp thăng bằng hơn các gia chủ.

* Trang 353 *
device

III. Do căn cứ truyền thống gì các vị ấy là ly tham, ly sân, ly si. Do các vị ấy sống trong rừng núi thâm sâu không bị 6 trần chi phối.
C. Kết luận:
Các gia chủ tán thán Thế Tôn, xin quy y làm đệ tử cư sĩ.
*

* Trang 354 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ