LOGO VNBET
Kinh số 152
KINH CĂN TU TẬP
(Indriyabhāvanā Sutta)
(M.iii, 298)
 
A. Duyên khởi:
Không thỏa mãn với pháp môn căn tu tập của Bà-la-môn Prsariya, Thế Tôn tuyên bố pháp môn vô thượng căn tu tập trong giới luật của bậc Thánh, khác xa với pháp môn của Bà-la-môn. Theo lời yêu cầu của Tôn giả nanda, Thế Tôn thuyết giảng vô thượng căn tu tập trong giáo pháp của Ngài.
B. Chánh kinh:
I. Vô thượng căn tu tập trong giới luật của bậc Thánh.
II. Thế nào là đạo lộ của vị hữu học.
III. Thế nào là bậc Thánh các căn được tu tập.
IV. Sau khi giảng các đề tài trên, Thế Tôn khuyên Tôn giả nanda và các Tỷ-kheo tu tập thiền định, chớ có phóng dật.

* Trang 357 *
device

C. Kết luận:
Tôn giả nanda hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.

*

* Trang 358 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ