LOGO VNBET
Kinh số 16
KINH TM HOANG VU
(Cetokhila Sutta)
(M.i, 101)
 
A. Duyên khởi:
Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo và thuyết giảng.
B. Chánh kinh:
I. Khi nào chưa diệt trừ 5 tâm hoang vu, chưa đoạn trừ 5 tâm triền phược, thời không thể trưởng thành, hưng thịnh trong pháp và luật này.
1. Thế nào là 5 tâm hoang vu?
2. Thế nào là 5 tâm triền phược?
II. Khi nào 5 tâm hoang vu được diệt trừ, 5 tâm triền phược được đoạn tận, thời có thể lớn mạnh trong pháp và luật này.
III. Tỷ-kheo đầy đủ 15 pháp, có khả năng đạt được chánh giác.
1. Đoạn trừ 5 tâm hoang vu.

* Trang 52 *
device

2. Đoạn tận 5 tâm triền phược.
3. Tu tập 4 thần túc.
4. Nỗ lực tinh cần.
C. Kết luận:
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
*

* Trang 53 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ