LOGO VNBET
Kinh số 17
KINH ĐẠI THIỆN KIẾN VƯƠNG
 (Mahsudassana Sutta)
 
Đức Phật sắp sửa nhập diệt ở Kusinra, và ngài nanda bạch Đức Phật nên nhập diệt tại các đô thị khác tốt đẹp hơn. Đức Phật bèn kể lại sự tích Đại Thiện Kiến vương trong một kiếp trước đã trị vì tại địa điểm này, với kinh đô Kusvatỵ rất huy hoàng tráng lệ. Vua Đại Thiện Kiến là vị Chuyển luân thánh vương, có đủ bảy món báu, Bốn như ý túc, dùng Chánh pháp trị nước. Đoạn kinh mô tả kinh đô Kusvatỵ có nhiều đoạn giống như nước Cực lạc của Đức Phật A-di-đà trong kinh A-di-đà, và rất có thể có những liên hệ giữa hai kinh này. Cuối cùng Đức Phật tuyên bố chính vua Đại Thiện Kiến là một tiền thân của Ngài.

* Trang 401 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ