LOGO VNBET
Kinh số 17
KINH KHU RỪNG
(Vanapattha Sutta)
(M.i, 104)
 
A. Duyên khởi:
Thế Tôn tuyên bố sẽ giảng pháp môn về khu rừng cho các Tỷ-kheo và Ngài thuyết giảng.
B. Chánh kinh:
Thế Tôn trình bày 4 loại khu rừng, và loại nào nên bỏ đi, loại nào nên ở lại.
I. Loại rừng thứ nhất: Không đưa đến giải thoát, không có đủ 4 loại vật dụng: nên bỏ đi tức khắc.
II. Loại rừng thứ hai: Không đưa đến giải thoát, nhưng 4 món cúng dường vật dụng đầy đủ: nên từ bỏ ngôi rừng này.
III. Loại rừng thứ ba: Đưa đến giải thoát, không đầy đủ 4 món cúng dường: phải ở lại ngôi rừng này, không được bỏ đi.

* Trang 54 *
device

IV. Loại rừng thứ tư: Đủ điều kiện đưa đến giải thoát và 4 sự cúng dường đầy đủ: cần phải ở lại cho đến trọn đời, không được rời bỏ.
V. Đối với làng, thị trấn, quốc gia hay một người nào cũng theo đúng 4 tiêu chuẩn trên.
1. Không đưa đến giải thoát, không được các vật dụng một cách dễ dàng: bỏ ngay.
2. Không đưa đến giải thoát, tuy vật dụng đầy đủ: cũng phải bỏ đi.
3. Đưa đến giải thoát, vật dụng không đầy đủ: phải ở lại, không được bỏ đi.
4. Đưa đến giải thoát, và vật dụng đầy đủ: phải ở lại trọn đời.
C. Kết luận:
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
*

* Trang 55 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ