LOGO VNBET
Kinh số 18
KINH XÀ-NI-SA
(Janavasabha Sutta)
 
Ngài Ānanda yêu cầu Đức Phật nói đến vấn đề tái sanh của dân chúng ở Magadha và vua Bimbisāra, như Ngài đã nói về dân chúng Nādikā. Khi ấy có Dạ-xoa tên là Janavasabha hiện lên, nhan sắc phi thường và tự tuyên bố là hậu thân của vua Bimbisāra.
Javanasabha kể lại buổi đại hội của chư thiên ở Tam thập tam thiên với bốn vị Tứ thiên vương, sự xuất hiện của Phạm thiên Sanamkumra. Rồi Phạm thiên đề cập đến các đề tài thuyết pháp của Đức Phật, như Bốn thần túc, ba con đường tắt hướng đến an lạc, Bốn niệm xứ, bảy pháp định tư lương, tán thán khả năng thuyết pháp của Đức Phật và tuyên bố có đến 2.400.000 vị cư sĩ ở Magadha, nhờ nghe thuyết pháp mà chứng quả Dự lưu, không đọa ác đạo. Đại vương Vessavaṇa được nghe câu chuyện của Phạm thiên liền nói lại với đại chúng của mình. Rồi Janavasabha bạch lại với

* Trang 402 *
device

Thế Tôn, Thế Tôn kể lại cho Đại đức nanda. Đại đức nanda đem kể lại cho bốn chúng được biết.
Chúng ta nhận thấy Đức Phật rất dè dặt khi phải nói đến chuyện tái sanh và vấn đề tiền thân, và thường mượn lời của các vị khác, như ở đây mượn lời của Dạ-xoa Janavasabha.
*

* Trang 403 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ