LOGO VNBET
Kinh số 19
KINH ĐẠI ĐIỀN TÔN
(Mahāgovinda Sutta)
 
Càn-thát-bà Pañcasikha xin phép Đức Phật được kể lại một buổi họp của chư Thiên ở cõi Tam thập tam thiên. Trong buổi họp ấy Thiên chủ Đế-thích giảng giải tám pháp như thật của Thế Tôn cho hàng chư Thiên nghe. Rồi Phạm thiên Sanamkumra xuất hiện và được Thiên chủ Đế-thích giải thích lại tám pháp như thật của Thế Tôn. Sau khi nghe xong Phạm thiên Sanamkumāra kể lại một chuyện tiền thân của Đức Phật, khi Ngài có tiền thân là Mahgovinda (Đại Điển Tôn). Mahāgovinda phục vụ vua Reṇu, khéo chia đại địa thành bảy phần đồng đều cho bảy vị Sát-đế-lỵ, dạy về vương chánh cho các vị này. Sau Mahgovinda xin được đi an tịnh tu hành trong bốn tháng, tu tập thiền định về bi tâm để được thấy Phạm thiên. Nhờ sự tu hành chân thành, Phạm thiên Sanamkumra hiện ra trước Mahāgovinda và hai vị này bàn luận về đạo

* Trang 404 *
device

pháp rồi Mahāgovinda xin phép vua Reṇu để được xuất gia. Cuối cùng Mahāgovinda thực hiện ý nguyện xuất gia của mình mặc dầu bị khuyên can rất nhiều, tu tập bốn vô lượng tâm. Rồi Đức Phật xác nhận Mahāgovinda là một tiền thân của Ngài và nhấn mạnh bốn vô lượng tâm chỉ đưa đến cảnh giới Phạm thiên không đưa đến yểm ly, giải thoát, Niết-bàn. Chỉ có con đường Bát chánh đạo mới đưa con người đến yểm ly, ly dục, tịch diệt và Niết-bàn.
*

* Trang 405 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ