LOGO VNBET
Kinh số 2
KINH SA-MÔN QUẢ
(Sāmaññaphala Sutta)
Vua Ajtasattu đến yết kiến Đức Phật và hỏi Đức Phật những kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn là như thế nào. Vua kể lại những câu trả lời của 6 nhà ngoại đạo, và những câu trả lời này không làm nhà vua thỏa mãn và vì vậy vua yêu cầu Đức Phật giải thích những kết quả của hạnh Sa-môn cho vua rõ. Đức Phật kể tất cả 13 lợi ích của hạnh Sa-môn:
1. Sự kính trọng và cúng dường dành cho một tu sĩ.
2. Sự thi hành các tiểu giới, Trung giới và Đại giới (đã được nói trong kinh trước).
3. Được tự tín, không có sợ hãi vì nhận thấy đời sống của mình chơn chánh.
4. Sự giữ gìn hộ trì các căn không cho buông lung.
5. Sự tự chủ bền bỉ do sự hộ trì các căn đưa lại.

* Trang 364 *
device

6. Đức tính tri túc của một đời sống giản dị.
7. Sự giải thoát tâm trí khỏi năm triền cái: tham dục, sân hận, hôn trầm thụy miên, trạo cử và nghi ngờ.
8. Hỷ và lạc, kết quả sự giải thoát nói trên, thấm nhuần thân tâm.
9. Sự thực hành 4 thiền định.
10. Chánh trí và chánh kiến.
11. Khả năng hiện hóa một hóa thân.
12. Năm thông: thần túc thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thiên nhãn thông.
13. Sự giác ngộ lý Tứ đế, diệt trừ lậu hoặc và chứng quả A-la-hán.
Với lời giải thích của Đức Thế Tôn, vua Ajtasattu tỏ niềm hoan hỷ, xin quy y ba ngôi báu và thú nhận đại tội của mình đã giết phụ vương Bimbisra (Tần-bà-ta-la). Đức Phật chứng giám cho sự sám tội của vua Ajtasattu. Và sau khi vua từ biệt về, Đức Phật dạy các Tỷ-kheo, vua Ajtasattu có thể chứng được pháp nhãn ngay tại chỗ ngồi của vua nếu vua không phạm đại tội giết vua cha để đoạt ngôi báu.

* Trang 365 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ