LOGO VNBET
Kinh số 20
KINH ĐẠI HỘI
 (Mahāsamaya Sutta)
 
Kinh này diễn tả đại hội chư Thiên đến tán thán Phật, Pháp và Tăng. Bắt đầu là bốn Tịnh cư thiên (Suddhāvāsa), sau đến danh sách một số chư Thiên, quỷ thần tụ hội để chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo.
Theo thứ tự bốn Tịnh cư thiên (Suddhvsa), rồi đến một trăm, một ngàn, bảy mươi ngàn và vô lượng chư Thiên đến tụ hội. Tiếp đến bảy ngàn Dạ-xoa từ Kapilavatthu, 6.000 từ Tuyết sơn, 3.000 từ đồi Sta, cộng thêm 500 thuộc Vessmitta, Kumbhỵra với 100 ngàn tùy tùng.
Vua Dhatarattha, chúa tể loài Gandhabba, trị vì phương Đông với các Hoàng tử, tùy tùng, vua Virlūha, chúa tể Kumbaṇḍha, trị vì phương Nam với các Hoàng tử, tùy tùng, vua Virpakkha, chúa tể

* Trang 406 *
device

loài Nāga, trị vì phương tây với các Hoàng tử, tùy tùng, vua Kuvera, chúa tể loài Dạ-xoa, trị vì phương Bắc với các Hoàng tử, tùy tùng. Bốn vị Đại vương này cùng với tùy tùng trấn an bốn phương trời. Xong đến các thuộc hạ bốn Đại vương này: Māyā, Kuṭenḍu, Veteṇdu, Viṭu, Viṭucca, Candana, Kmaseṭṭha, Kinnughaṇḍu, Nighaṇḍu, Panāda, Opamañña, Mātali, Cittasena, Gandhabba, Naḷa, Janesabha, Pañcasikha, Suriyavaccasā. Tiếp đến là các Nāga từ Nabhasa, Vesāli, Tacchaka, Kambala, Assatara, Payāga với các quyến thuộc, Nāga từ Yamunā, Dhataraṭṭha với tùy tùng và Erāvana. Rồi đến các loài chim trời như Citrā, Supaṇṇ, các vị Asura ở giữa biển như Kālakaja, Dnaveghasa, Sucitti, Vepacitti, Pahārādha, Namucī, 100 người con của Bali. Các vị thần lửa, thần đất, thần nước, thần gió cũng đến với các thần Varuṇa, Soma, Yasa, các vị thần từ biển sanh. Xong đến thần Veṇhu, Sahali, Asama, hai thần Yama, các thần mặt trăng, mặt trời, các quần tinh, các thần mây, Vāsava, Sakka. Tiếp theo là các thần Sahabhu, Aritthaka, Roja, Varuṇā, Sahadhammā, Accutā, Anejakā, Sūleyya, Rucirā, Vāsavanesi. Các vị Samāna, Mahāsamna, Mānusa, Anānusuttamā, Khiddāpadsik, Nanopadūsikā, Harayā, Lohitā,

* Trang 407 *
device

Pāragā, Mahāpāragā, cũng đến. Xong đến lượt Sukhā, Karumhā, Arunā, Veghanasā, Odātagayhā, Vicakkhaṇā, Sadāmattā, Harāgajā, Missakā, Pajunna, Khemiyā, Tusitā, Yāmā, Kaṭṭhakā, Lambītakā, Lāmasetthā, Āsavā, Nimmanarati, Paranimittā cũng đến. Tiếp theo là Tissa, Paramatta, Subrahmā, Mahbrahmā. Cuối cùng đến Māra và đạo quân của nó. Khi Ma Vương đến thì Thế Tôn dặn các vị Tỷ-kheo hãy coi chừng.
*

* Trang 408 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ