LOGO VNBET
Kinh số 22
KINH ĐẠI NIỆM XỨ
 (Mahāsatipaṭṭhāna Sutta)
 
Kinh này giới thiệu phương pháp tu hành Bốn niệm xứ, an trú niệm vào bốn đối tượng: Thân, Thọ, Tâm và Pháp, con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh, giải thoát, Niết-bàn cho chúng sanh.
Đối với thân, vị Tỷ-kheo dùng niệm theo dõi hơi thở ra, hơi thở vào, theo dõi bốn oai nghi (đi, đứng, nằm, ngồi), theo dõi các hành vi động tác của mình, theo dõi tánh bất tịnh của thân, theo dõi sự hủy hoại của cơ thể quăng trong nghĩa địa.
Đối với các cảm thọ, vị Tỷ-kheo theo dõi các cảm thọ, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ mà mình tự cảm giác.
Đối với các tâm, vị Tỷ-kheo theo dõi để biết các loại tâm khởi lên. Với tham tâm, biết rằng tâm có tham, với sân tâm, biết rằng tâm có sân, v.v. và nhờ vậy biết rõ các loại tâm sai biệt.

* Trang 413 *
device

Đối với các pháp, vị Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp, đối với Năm triền cái, Năm thủ uẩn, Sáu nội ngoại xứ, Bảy giác chi, Bốn sự thật.
Cuối cùng Đức Phật tán thán phương pháp tu hành này và khuyến khích các vị Tỷ-kheo nên thực hành Bốn niệm xứ này để có thể chứng quả giải thoát, giác ngộ.
*

* Trang 414 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ