LOGO VNBET
Kinh số 22
KINH VÍ DỤ CON RẮN
(Alagaddpama Sutta)
(M.i, 130)
 
A. Duyên khởi:
Tỷ-kheo Arittha khởi lên ác tà kiến: Các ái dục không phải là chướng ngại pháp. Các Tỷ-kheo khuyên can nhưng không được nên trình lên Thế Tôn. Thế Tôn cho gọi Tỷ-kheo Arittha lên, quở trách Arittha và xác chứng lời dạy của mình về các dục rồi thuyết giảng kinh này.
B. Chánh kinh:
Thế Tôn thuyết giảng cho các Tỷ-kheo.
I. Thế Tôn hỏi các Tỷ-kheo đã hiểu đúng lời dạy của Thế Tôn về các dục thế nào và xác chứng lại quan điểm của mình về các dục.
II. Thế Tôn nói đến 2 hạng người học pháp: Một hạng người học sai lạc, nên đi đến tai họa khổ đau. Một hạng người học đúng đắn, không nắm giữ sai lạc, nên đi đến hạnh phúc.

* Trang 66 *
device

III. Phật dạy Phật giảng pháp cho các Tỷ-kheo ví như chiếc bè để vượt qua sông, không phải để nắm giữ lấy, chánh pháp còn phải bỏ đi, huống nữa là phi pháp.
IV. 6 kiến xứ, thái độ của kẻ phàm phu và vị đa văn thánh đệ tử đối với 6 kiến xứ
1. Kẻ vô văn phàm phu chấp 6 kiến xứ là của tôi, là tôi, là tự ngã của tôi, nên lo âu phiền muộn.
2. Bậc đa văn thánh đệ tử không chấp 6 kiến xứ là của tôi, là tôi, là tự ngã của tôi, nên không lo âu phiền muộn.
V. Các nguy hiểm của 6 kiến xứ
1. Âu lo phiền muộn và không âu lo phiền muộn tuỳ thuộc chấp thủ hay không chấp thủ 6 kiến xứ này.
2. Phàm nắm giữ một sở hữu nào, sở hữu ấy không thường trú được. Phàm chấp ngã luận thủ nào, thì đưa đến sầu bi khổ ưu não. Phàm y chỉ kiến y nào đều đưa đến sầu bi khổ ưu não.
3. Nếu có ngã, thời có ngã sở thuộc, nếu có ngã sở thuộc, thời có ngã. Ngã và ngã sở thuộc là vô thường.

* Trang 67 *
device

VI. Phương pháp đối trị 6 kiến xứ
1. Chấp ngã là ngu si.
2. Quan điểm vô ngã của Đức Phật.
3. Vị Thánh đệ tử quán vô ngã, được giải thoát.
VII. Những đặc tánh của một vị đã giải thoát
1. Đã vất đi các chướng ngại vật.
2. Đã lấp đầy các thông hào.
3. Đã nhổ lên cột trụ.
4. Đã mở tung các lề khóa.
5. Đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không có gì triền phược.
VIII. Một vị giải thoát như vậy không để lại dấu vết. Do thuyết vô ngã, Thế Tôn bị chỉ trích là chủ trương lý thuyết hư vô, đề cao sự hủy diệt của loài hữu tình. Thái độ của Đức Phật trước những lời chỉ trích.
IX. Lời khuyến giáo của Đức Phật
- Hãy từ bỏ những gì không phải của ngươi
- Từ bỏ như vậy sẽ đem lại hạnh phúc an lạc.

* Trang 68 *
device

X. Lợi ích của thuyết pháp
Đưa các Tỷ-kheo chứng được 4 Thánh quả, tuỳ pháp hành, tuỳ tín hành, được sanh thiên.
C. Kết luận:
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.

*

* Trang 69 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ