LOGO VNBET
Kinh số 24
KINH BA-LÊ
(Pāṭika Sutta)
 
Du sĩ Bhaggava bạch Đức Phật về Sunakkhatta, một đệ tử Phật tuyên bố từ bỏ Thế Tôn. Đức Phật trả lời, thật sự không phải là một vấn đề từ bỏ, mà chỉ là những vấn đề tà kiến mà Sunakkhatta nuôi dưỡng và khai thác, vì không được thỏa mãn như ý muốn nên mới đề cập đến vấn đề từ bỏ.
Vấn đề thần thông, vấn đề khởi nguyên thế giới là những vấn đề Đức Phật tuy có thực chứng, thực tri nhưng Ngài không chú trọng vì không lợi ích và không liên quan đến giải thoát. Rồi Đức Phật kể lại sự tích của lõa thể Korakkhattiya, lõa thể Kandaramasuka, lõa thể Pāṭikaputta. Hai vị lõa thể đầu đều được Đức Phật tiên đoán vận mạng và đã xảy ra đúng như lời tiên đoán của Ngài. Như vậy Đức Phật cũng đã thực chứng thần thông. Còn lõa thể Pātikaputta vì muốn thách đố Đức Phật, đấu phép thần thông, nhưng cuối cùng không dám

* Trang 417 *
device

gặp mặt Đức Phật như Đức Phật đã tiên đoán. Và như vậy cũng là thực chứng thần thông của Ngài.
Rồi Đức Phật giải thích vấn đề khởi nguyên thế giới, theo truyền thống là do Tự tại thiên, Phạm thiên tạo ra, do nhiễm hoặc vì dục lạc, do nhiễm hoặc vì tâm trí, do vô nhân sanh để chứng tỏ Đức Phật biết về khởi nguyên thế giới và còn biết hơn thế nữa.
Cuối cùng, Đức Phật xác nhận một vài quan niệm sai lầm của ngoại đạo đối với Ngài, khi các ngoại đạo xem Đức Phật đã tuyên bố câu: “Khi một ai đạt đến thanh tịnh giải thoát, khi ấy, vị ấy biết mọi vật là bất tịnh.” Sự thật Đức Phật tuyên bố: “Khi một ai đạt đến thanh tịnh giải thoát, khi ấy, vị ấy biết mọi vật là thanh tịnh.” Sự xác nhận này thật vô cùng quan trọng vì ở đây Đức Phật đã chứng minh thái độ lạc quan, tích cực, hướng thiện, đầy lòng tin tưởng giáo lý của Ngài để trả lời những câu buộc tội đạo Phật là bi quan, yếm thế, tiêu cực, v.v.

* Trang 418 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ