LOGO VNBET
Kinh số 24
KINH TRẠM XE
(Rathavinỵta Sutta)
(M.i, 145)
A. Duyên khởi:
Tôn giả Sriputta nghe các Tỷ-kheo và Thế Tôn tán thán hạnh đức của Tôn giả Puṇṇa Mantṇiputta nên muốn đi đến yết kiến, khi nghe đồn Tôn giả Puṇṇa đi đến Svatthỵ và đi vào rừng Andhavana. Tôn giả Xá-lợi-phất đi theo vào và bắt đầu tọa đàm về chánh pháp.
B. Chánh kinh:
I. Tôn giả Sriputta hỏi sống Phạm hạnh là vì mục đích giới thanh tịnh... vì mục đích tri kiến thanh tịnh. Tôn giả trả lời là không phải vậy, mà chỉ vì mục đích Vô thủ trước Niết-bàn.
II. Tôn giả Sriputta hỏi có phải giới thanh tịnh... tri kiến thanh tịnh là Vô thủ trước Niết-bàn, Tôn giả Puṇṇa trả lời không phải vậy, vì nếu là vậy thời vô thủ trước Niết-bàn là đồng đẳng với hữu thủ trước Niết-bàn. Còn

* Trang 72 *
device

nếu xem cái gì ngoài các pháp này là Vô thủ trước Niết-bàn, thời kẻ phàm phu có thể chứng được Niết-bàn.
III. Tôn giả Puṇṇa dùng ví dụ trạm xe để nêu rõ ý nghĩa này. Vua Pasenadi muốn đi từ Svatthỵ đến Saketa, 7 trạm xe được sắp đặt cho vua dùng, vua đi từ trạm xe thứ 1 đến thứ 2, tiếp tục cho đến trạm xe thứ 7 và từ đây đi đến Saketa. Cũng vậy, giới thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được kiến thanh tịnh, cho đến tri kiến thanh tịnh... với mục đích đạt cho được Vô thủ trước Niết-bàn.
IV. Hai Tôn giả hỏi tên nhau, và sau khi được biết tên, liền nói lời tán thán vị đã đối thoại với mình.
C. Kết luận:
Như vậy hai vị cao đức cùng nhau thiện thuyết, cùng nhau tùy hỷ.

*

* Trang 73 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ