LOGO VNBET
Kinh số 26
KINH CHUYỂn LUÂN THÁNH VƯƠNG SƯ TỬ HỐNG
(Cakkavatti Sīhanāda Sutta)
 
Đức Phật kể lại sự tích vua Chuyển luân thánh vương tên là Daḷhanemi (Kiên Cố Niệm), vị Pháp vương, lấy Chánh pháp trị nước. Vị này khi thấy thiên bảo luân lặn xuống và rời khỏi vị trí cũ, liền phong Hoàng tử lên ngôi vua, còn tự mình xuất gia tu đạo, làm vị vua ẩn sĩ. Khi thiên bảo luân biến mất, vị Vua ẩn sĩ khuyên Hoàng tử nên thực hành Thánh vương chánh pháp, thời thiên bảo luân lại hiện ra. Khi thiên bảo luân hiện ra lại, Hoàng tử đi nhiếp phục quốc độ, chinh phục quả đất cho đến hải biên với thiên bảo luân này, và dùng Chánh pháp trị nước. Vị Hoàng tử này trị vì cho đến khi thiên bảo luân rời khỏi vị trí cũ, rồi phong chức cho Thái tử, còn mình xuất gia làm vị ẩn sĩ.
Vì vị Thái tử này trị vì không được sáng suốt nên nghèo đói lan rộng, ăn trộm khởi lên,

* Trang 421 *
device

 hình phạt được đặt ra, cướp bóc giết hại, sát sanh, nói láo lan tràn. Do các bất thiện pháp này mà tuổi thọ loài người giảm thiểu dần dần từ 80.000 năm cho đến khi tuổi thọ chỉ có 10 năm. Khi tuổi thọ loài người chỉ có 10 năm thì ác tâm, sân tâm, dục tâm rất mãnh liệt, và loài người tàn hại nhau hết sức khủng khiếp. Những người sống sót mới hồi tâm, làm các thiện sự trở lại, và như vậy tuổi thọ tăng dần cho đến 80.000 năm. Khi ấy Chuyển luân thánh vương Sankha ra đời và Đức Phật Metteya (Di-lặc) ra đời; một vị lấy Chánh pháp trị nước, một vị lấy Chánh pháp độ sanh.
Cuối cùng Đức Phật khuyên các vị Tỷ-kheo hãy sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình và giữ gìn oai nghi chánh hạnh.'
*

* Trang 422 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ