LOGO VNBET

Kinh số 26
KINH THNH CẦU
(Ariyapariyesana Sutta)
(M, i. 160)
A. Duyên khởi:
Các Tỷ-kheo tụ họp tại nhà Bà-la-môn Rammaka và Thế Tôn đến đấy để thuyết pháp.
B. Chánh kinh:
I. Định nghĩa phi thánh cầu và thánh cầu.
II. Kinh nghiệm thánh cầu của Đức Phật trước khi thành đạo
1. Cầu đạo, học đạo:
a. Thánh cầu của Thái tử.
b. Học đạo với Alara Kalama.
c. Học đạo với Uddaka Ramaputta.
2. Sa-môn Gotama thành đạo.
3. Đức Phật thuyết pháp:
a. Do dự.
b. Phạm thiên thỉnh Đức Phật thuyết pháp.

* Trang 77 *
device

c. Đức Phật quyết định thuyết pháp.
d. Đức Phật thuyết pháp cho 5 vị Tỷ-kheo.
đ. Trên đường đi đến Ba-la-nại. Sự gặp gỡ với Upaka.
4. Đức Phật thuyết pháp cho 5 vị Tỷ-kheo.
III. Bài thuyết pháp về 5 dục trưởng dưỡng
1. Định nghĩa.
2. Nguy hiểm.
3. Giải thoát.
C. Kết luận:
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
*

* Trang 78 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ