LOGO VNBET
Kinh số 27
KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN
(Aggañña Sutta)
II
Vāseṭṭha và Bhāradvājā, hai thanh niên Bà-la-môn muốn trở thành vị Tỷ-kheo nên bị các Bà-la-môn khác chỉ trích rất dữ dội vì xem hai người này từ bỏ giai cấp tối thượng là giai cấp Bà-la-môn và xuống giai cấp hạ tiện là giai cấp Sát-đế-lỵ.
Đức Phật nêu rõ những lý do phủ nhận giá trị tối thượng của giai cấp Bà-la-môn và xác nhận sự bình đẳng của bốn giai cấp theo hành vi thiện ác của mình. Ai xử sự đúng Pháp sẽ là vị tối thượng, dầu thuộc giai cấp nào, vì Pháp là tối thượng. Rồi Đức Phật đề cập đến khởi nguyên thế giới, khi thế giới mới thành hình, đất nước mới xuất hiện, và sự có mặt của các loài hữu tình đầu tiên cho đến khi bốn giai cấp được hình thành.
Đoạn này giới thiệu cho chúng ta một lập thuyết về sự hình thành thế giới, sự xuất

* Trang 423 *
device

hiện và phân chia giai cấp các loại hữu tình rất đặc biệt.
II
Cuối cùng, Đức Phật kết luận, nếu luận bàn giai cấp thời Sát-đế-lỵ là giai cấp tối thắng. Nhưng thật sự chỉ những ai có giới, định và trí tuệ thì mới thật sự là tối thượng giữa loài trời và loài người.
*

* Trang 424 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ