LOGO VNBET

Kinh số 27
TIỂU KINH DỤ DẤU CHÂN VOI
(Cḷahatthipadopama Sutta)
(M.i, 175)
A. Duyên khởi:
Du sĩ Pilotika mới đi yết kiến Sa-môn Gotama về có lời tán thán trí tuệ của Sa-môn Gotama và nói rằng vì thấy 4 dấu chân của Sa-môn Gotama nên mới có lời tán thán như vậy. Jṇussoṇi nghe xong, đảnh lễ Thế Tôn đi đến gặp Sa-môn Gotama và trình bày câu chuyện lên Sa-môn Gotama.
B. Chánh kinh:
I. 4 dấu tích của 4 loài voi, và dấu tích của con voi tối thượng.
II. 4 dấu tích của Như Lai
1. Dấu tích thứ I: Như Lai thuyết pháp, thiện nam tử nghe pháp, xuất gia, giữ giới.
2. Dấu tích thứ II: Chứng được thiền định.
3. Dấu tích thứ III: Chứng được trí tuệ gồm 3 minh.

* Trang 79 *
device

4. Dấu tích thứ IV: Giải thoát các lậu hoặc.
C. Kết luận:
Bà-la-môn Jṇussoṇi tán thán Thế Tôn và xin quy y 3 ngôi báu.
*

* Trang 80 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ