LOGO VNBET
Kinh số 28
ĐẠI KINH DỤ DẤU CHÂN VOI
(Mahhatthipadopama Sutta)
(M.i, 184)
 
A. Duyên khởi:
Tôn giả Sripuha thuyết giảng.
B. Chánh kinh:
I. Tất cả thiện pháp đều tập trung trong 4 Thánh đế, như tất cả dấu chân của các loài thú đều tập trung trong dấu chân voi, vì dấu chân này được xem là lớn nhất.
II. Định nghĩa 4 Thánh đế, khổ thánh đế, 5 thủ uẩn, sắc thủ uẩn, 4 đại chủng: Địa, thủy, hỏa, phong.
III. Địa giới
1. Định nghĩa nội địa giới và ngoại địa giới, quán vô ngã và vô thường.
2. Sử dụng phép quán khi bị mắng chửi và bị đánh đập.

* Trang 81 *
device

IV. Thủy giới, hỏa giới và phong giới.
V. Sự hiện khởi của 5 thủ uẩn ngang qua 6 căn và lý sự thật áp dụng vào 5 thủ uẩn.
C. Kết luận:
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ.
*

* Trang 82 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ