LOGO VNBET
Kinh số 28
KINH TỰ HOAN HỶ
 (Sampasādanīya Sutta)
 
Ngài Sriputta nói lên lòng tin tưởng vô biên của mình đối với Thế Tôn, và Đức Phật hỏi vì nguyên nhân gì lại có lòng tin tưởng mãnh liệt như vậy. Ngài Sriputta trả lời là vì Ngài biết truyền thống về Chánh Pháp. Tất cả các bậc Chánh Đẳng Giác đã diệt trừ năm triền cái, khéo an trú vào Bốn niệm xứ, tu Bảy giác chi, đã chứng vô thượng giác.
Ngài tán dương Đức Phật đã khéo thuyết về thiện pháp, về các nhập xứ, vấn đề nhập thai, vấn đề sai khác trong sự ký tâm, vấn đề kiến định, vấn đề tinh cần, vấn đề tiến bộ trong sự tu hành, vấn đề chánh hạnh trong ngôn ngữ, vấn đề giới hạnh con người, sự sai biệt trong sự giảng dạy, vấn đề giải thoát trí của người khác, vấn đề túc mạng trí, vấn đề sanh tử trí của các loài hữu tình và vấn đề thần túc thông.

* Trang 425 *
device

Rồi Ngài Sriputta tán thán thiện hạnh của Thế Tôn không đam mê dục lạc, không tu khổ hạnh, chứng bốn thiền định, thiểu dục, tri túc, nghiêm túc, có đại thần lực.
*

* Trang 426 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ