LOGO VNBET
Kinh số 29
ĐẠI KINH THÍ DỤ LI CY
(Mahsropama Sutta)
(M. i, 192)
 
A. Duyên khởi:
Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo và thuyết giảng.
B. Chánh kinh:
Thế Tôn đề cập đến 5 hạng người tu phạm hạnh.
I. Tu phạm hạnh cành lá: Thế Tôn đề cập đến hạng người xuất gia, được lợi dưỡng và tự mãn, ví như người đi tìm lõi cây lại chặt cành lá đem về. Vị xuất gia này được xem là chỉ thành tựu Phạm hạnh cành lá.
II. Tu Phạm hạnh vỏ ngoài: Tiếp đến Thế Tôn đề cập đến hạng xuất gia, thành tựu giới đức rồi tự mãn, ví như người đi tìm lõi cây chỉ mang vỏ ngoài về.
III. Tu Phạm hạnh vỏ trong: Thành tựu

* Trang 83 *
device

thiền định rồi tự mãn, ví như người đi tìm lõi cây chỉ mang về vỏ trong.
IV. Tu Phạm hạnh giác cây: Thế Tôn đề cập đến hạng xuất gia, thành tựu tri kiến rồi tự mãn, ví như người đi tìm lõi cây chỉ mang về giác cây phạm hạnh.
V. Tu phạm hạnh lõi cây: Thế Tôn đề cập đến loại người xuất gia thành tựu thời giải thoát và phi thời giải thoát, ví như người đi tìm lõi cây chặt lõi cây và mang về.
VI. Mục đích hành trì phạm hạnh là đạt cho được tâm giải thoát bất động.
C. Kết luận:
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.

*

* Trang 84 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ