LOGO VNBET
Kinh số 29
KINH THANH TỊNH
(Pāsādika Sutta)
 
Nigaṇṭha Ntaputta vừa mới tạ thế ở Pāvā và các vị Nigaṇṭha chia thành hai phái tranh chấp tàn hại nhau. Đại Đức nanda cùng với Sadi Cunda đến yết kiến Thế Tôn và hỏi nguyên nhân của sự tranh chấp ấy.
Thế Tôn trình bày những khiếm khuyết gây nên sự tranh chấp. Vị Đạo sư không là bậc Chánh Giác, pháp luật tuyên bố vụng về, đệ tử không an trú pháp và tùy pháp, chưa tinh thông diệu pháp và phạm hạnh chưa được giải thích cho các đệ tử. Dầu cho phạm hạnh có được đầy đủ, nhưng có thể thiếu các vị Thượng tọa trưởng lão sáng suốt, biết tự điều phục, vô úy, có thể nhiếp phục ngoại đạo, có thể thiếu các vị Trung lạp, Hạ lạp Tỷ-kheo, thiếu vị Trưởng lão Tỷ-kheo-ni, Trung lạp, Hạ lạp Tỷ-kheo-ni, thiếu những vị tại gia Nam cư sĩ và Nữ cư sĩ, thời phạm hạnh ấy vẫn còn thiếu sót. Chỉ có giáo pháp của Thế Tôn mới thật là viên mãn,

* Trang 427 *
device

đầy đủ mọi phương diện, không có những khiếm khuyết vừa nêu. Hơn nữa, Thế Tôn hơn tất cả các vị Đạo sư khác về lợi dưỡng và danh xưng, và hội chúng Tỷ-kheo cũng hơn tất cả hội chúng ngoại đạo khác. Phạm hạnh của Ngài cùng hoàn toàn thành tựu tất cả tướng.
Rồi Đức Phật khuyên các đệ tử chớ có tranh luận cãi cọ mà phải lo học hỏi, tụng đọc, tìm hiểu những pháp Ngài dạy, tức là Bốn niệm xứ, Bốn chánh cần, Bốn như ý túc, Năm căn, Năm lực, Bảy giác chi, Tám thánh đạo. Ngài khuyên nên sống hòa hợp, dung hòa, tương thân, tương kính, chớ có bài bác chỉ trích nhau. Rồi Ngài nhắc lại Ngài thuyết giảng là để ngăn chận các lậu hoặc ngay trong hiện tại và cả cho tương lai, như tấm y mà Ngài cho phép, các món ăn khất thực, các nhà cửa, các dược phẩm mà tăng chúng được dùng là vừa đủ để ngăn chận các lậu hoặc không cho phát sinh.
Sau cùng Ngài đề cập đến các chỉ trích của ngoại đạo đối với giáo pháp của Ngài và Ngài giải thích sự hiểu lầm và các khuyết điểm của những chỉ trích ấy. Như vấn đề bốn

* Trang 428 *
device

dục lạc, về các Thích tử không giữ vững lập trường, về các vấn đề quá khứ, hiện tại, tương lai, về một số vấn đề bất khả thuyết, những vấn đề mà Ngài đề cập và giảng dạy. Ngài kết luận là Ngài giảng dạy Bốn niệm xứ để các đệ tử của Ngài vượt qua các tà kiến.

*

* Trang 429 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ